Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism (VT16)

Skapad 2016-01-15 14:36 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Planering för år 9 om hinduism, buddhism samt etik och livsfrågor.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Livet erbjuder en början och ett slut...eller?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Fram till sportlovet kommer vi arbeta med religionskunskap. Vi kommer att fokusera på hinduism och buddhism. Du kommer även få använda dina tidigare kunskaper om syskonreligionerna judendom, kristendom och islam. Därutöver kommer vi att diskutera etik och livsfrågor utifrån de olika religionernas perspektiv. I en värld där människor reser och förflyttar sig mellan olika världsdelar är det viktigt att kunna förstå hur andra människor tänker och lever.

Hur ska vi lära oss detta?

Inledningsvis kommer vi fokusera på världsreligionerna hinduism och buddhism. Under arbetsområdet kommer vi dels ha genomgångar tillsammans och dels jobba självständigt. Vi kommer även att se på några kortare faktafilmer och använda Studi. Du kommer att få göra en jämförelse mellan världsreligioner. Avslutningsvis kommer vi arbeta med etik och livsfrågor.

 Vi kommer framför allt att använda oss av ämnesboken SOS Religion:

 • Hinduism s. 42-49 och 262-289
 • Buddhism s. 50-57 och s. 290-315

 Vi kommer att ta upp:

 • Berättelser om viktiga gestalter
 • Religionernas ursprung, texter och lära (syn på liv och död)
 • Olika riktningar inom religionerna
 • Var världsreligionerna finns i världen
 • Etiska modeller och livsfrågor

Vad som kommer att bedömas:

Arbetsmomenten är till för att du ska få chans att visa:

 • Hur väl du har kunskaper om världsreligionerna
 • Hur väl du beskriver världsreligionerna utifrån dina kunskaper
 • Hur väl du för ett resonemang kring likheter och skillnader inom och mellan världsreligionerna
 • Hur väl du kan se samband mellan religion och samhälle i olika länder
 • Hur väl du kan resonera och argumentera kring moraliska frågor och livsfrågor med hjälp av etiska begrepp
 • hur väl du kan söka information och föra källkritiska resonemang

Hur du får visa vad du kan:

Under det här arbetsområdet kommer du att kunna visa dina förmågor både muntligt och skriftligt. Tänk på att försöka delta muntligt när vi diskuterar så att du visar dina förmågor. Prov på hinduism och buddhism är vecka 5. Fokus är att kunna jämföra synen på liv och död inom de båda religionerna. Därefter kommer vi ha både en muntlig och en skriftlig uppgift om etik och livsfrågor.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
 • Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Re  7-9
  Etik Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Re  7-9
  Etik Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Re  7-9
  Etik Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  7-9
  Etik Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
 • Re  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  E 9
  Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
 • Re  E 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Re  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 9
  Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  E 9
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Re  C 9
  Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  C 9
  Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  C 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Re  C 9
  Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
 • Re  C 9
  Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Re  C 9
  Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Re  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
 • Re  A 9
  Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  A 9
  Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
 • Re  A 9
  Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
 • Re  A 9
  Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
 • Re  A 9
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: