Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö/Veberöd

Skapad 2016-01-16 10:17 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med närmiljön i Veberöd. Du kommer bl.a. att lära dig om Veberöds historia, yrken och samhällsfunktioner i Veberöd, pengar och dess värde samt om miljö.
Grundskola 2 Matematik SO (år 1-3) Teknik Svenska
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Undervisningens innehåll: Vad?

Du kommer att göra undersökningar och intervjuer, läsa i olika medier och diskutera. Du kommer också titta på kartor från olika tider och jämföra samt konstruera en enkel modell av en del i din närmiljö. Du kommer dessutom att besöka olika platser i närmiljön.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att:

- skapa en skiss och sedan konstruera en modell av vår närmiljö
- ta del av bilder, texter, film.
- arbeta både enskilt och tillsmammans med andra elever.
- delta i genomgångar och diskussioner
- göra studiebesök i vår närmiljö
- använda fakta till att göra en enkel dokumentärfilm om din närmiljö och miljöhantering i närmiljön.
- skriva en enkel faktatext som hör till din konstruktion samt beskriva din konstruktion

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Tk  E 6
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Bedömning

Du ska visa att du:

- känner till och förstår relaterade begrepp till arbetsområdet: skiss, teknik, närmiljö, yrke, samhällsinformation, karta, verksamhet, intervjuer, miljö, observationer och konstruktion.
- känner till några olika yrken, några olika verksamheter och några viktiga samhällsfunktioner i närområdet.
- kan delta i diskussioner om närmiljön och berätta dina åsikter
- kan genomföra intervjuer och observationer
- kan skapa en text där du använt information från intervjuer och böcker
- kan utföra enkla tredimensionella konstruktioner utifrån en egen skiss samt beskriva ditt arbete och din process i arbetet
- kan mäta, jämföra längd och bredd på din modell i förhållande till kartans storlek
- kan presentera kort fakta i ett kort filmklipp, om det egna projektet/bygget, historian bakom, dvs. vad som fanns på platsen förut
- kan presentera kort fakta i ett kort filmklipp, om återvinningsplatsen i Veberöd
- kan ge exempel på material som du använt i ditt konstruktionsarbete och relatera detta till byggnadsmaterial i verkligheten.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: