Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den stora plånboken: Företags- och samhällsekonomi i ett nationellt och globalt perspektiv vt-16

Skapad 2016-01-18 07:00 i Uddevalla
Ett arbetsområde kring dina, mina och våra pengar...
Grundskola 9 Samhällskunskap
Varje dag deltar vi alla i det ekonomiska kretsloppet. Vi köper och säljer, tjänar och förlorar pengar. Allt hänger ihop och dina ekonomiska beslut påverkar någon annan.

- det är samhällets ekonomi

Innehåll

Varför detta arbetsområde?

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få en inblick i hur allt hänger ihop - se samband mellan förändringar i den stora världsplånboken och min egna trånga börs...

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
 • Sh  7-9
  Individer och gemenskaper Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Undervisning

 • Du kommer att arbeta med centrala begrepp på olika sätt
 • Göra anteckningar och uppgifter utifrån lärarledda lektioner och genom egna uppgifter
 • Bevaka nyheter som berör ekonomiska inslag
 • Diskutera och argumentera utifrån givna frågeställningar

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Läraren ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

I detta arbetsområde förväntas du kunna:

 •  använda och förklara innebörden i de centrala begreppen inom privat-, företags- och samhällsekonomi.
 •  förklara hur det ekonomiska kretsloppet hänger ihop.
 •  orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få
 •  reflektera över olika människors ekonomiska resurser och levnadsvillkor.
 •  beskriva hur olika ekonomier kan vara uppbyggda.
 •  diskutera orsaker till förändringar och globaliseringens betydelse. 
 • ge exempel på vad som menas med att Sverige är ett välfärdssamhälle
 • söka information om ekonomier från olika håll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Det som bedöms är

 • Dina kunskaper om begrepp och hur du kan använda dem i sitt sammanhang
 • Din förmåga att förklara hur ekonomi och levnadsvillkor påverkar varandra
 • Din förmåga att förklara effekter av olika samhällekonomiska förändringar.
 • Din förmåga att beskriva olika ekonomiska system
 • Din förmåga att beskriva hur Sverige är beroende av omvärlden
 • Delaktighet i diskussioner och argumentation.

Med detta arbetsområde arbetar vi med följande förmågor:
- förmågan att använda och förklara ord och begrepp
- förmågan att resonera och argumentera utifrån fakta
- förmågan att se samband

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Muntliga samtal
 • Diskussioner
 • Skriftligt/ muntligt prov

Matriser

Sh
Urval av kunskapskraven för samhällskunskap kopplade till detta arbetsområde (ekonomi):

E
C
A
Förmåga att:
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • Sh
 • Sh
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är upp-byggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att:
analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Förmåga att:
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • Sh
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: