Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornhistoria i vår närhet

Skapad 2016-01-18 08:00 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 3
...

Innehåll

Nationella strävansmål


Kopplingar till läroplan

  •  Utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att dessa kan uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv
  •  Förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden och skapar en beredskap inför framtiden
  •  Blir medveten om att historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna och att varje tids människor skall bedömas utifrån sin tids villkor
  •  Utvecklar förmåga att urskilja historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändringsprocesser
  •  Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse
  •  Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär
  •  Förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att både på egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper
  •  Utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra

Mål för eleverna

Denna termin kommer vi att arbeta med temat ”Fornhistoria i vår närhet”. Du ska kunna berätta om hur de första människorna i Ätradalen levde och tänkte. Du ska också känna till tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Du ska förstå att det har funnits stenålders-, bronsålders- och järnålders-människor i Vessigebro. Du ska förstå att människors livsvillkor förändras, då-sen-nu perspektiv. Du ska kunna samarbeta genom att lyssna och själv komma med egna förslag i ett grupparbete om de första människorna. Vi kommer att läsa Folke och Stenålders-Ögla, Folke på äventyr i Bronsåldern, Folke och Järnsmedens dotter, berättelser om asagudarna samt olika historiska faktaböcker som du sedan ska återberätta och bearbeta både muntligt och skriftligt. Du ska också visa vad du har lärt dig från böckerna genom att beskriva det muntligt och skriftligt.

Undervisning

Eleverna får vid temats start berätta hur de tror att de första människorna levde. Elevernas tankar sammanfattas. Vi jämför barnens tankar med den fakta som dyker upp i böcker och filmer. Eleverna kommer att arbeta i smågrupper med en ”storyline” (en berättelse som skapas genom olika frågeställningar som ges till gruppen). Vi kommer att läsa tre Folke-böcker som läsläxa. Vi kommer också att läsa flera faktatexter om hur livet på jorden uppstod och utvecklades samt se på filmer som förtydligar böckernas fakta. Vi ska gå ut och uppleva hur forntiden gett spår i vår natur.

Bedömning

Detta kommer att bedömas i SO: • Hur du berättar om de första människorna i Ätradalen när du skriver din storyline.
• På vilket sätt du jämför stenålders-, bronsålders- och järnålders människors liv med ditt eget liv i samtal om läsläxan. • Dina kunskaper om stenåldern, bronsåldern och järnåldern genom att du berättar vad som är speciellt för varje tidsålder.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: