Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Solen- Solen 1 vt16

Skapad 2016-01-18 09:41 i Djupedals förskola Partille
Denna mall utgår ni ifrån att när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
ÖJERSJÖ STOREGÅRDS FÖRSKOLOR

Alla barn är rika på kunskap och förmågor därför skapar Öjersjö Storegårds förskolor lärmiljöer som utmanar till lek- och lustfyllt lärande. Vi är alla förtrogna med vad innebär att arbeta utefter synsättet att kunskap är något som skapas gemensamt med andra och att vi är medkonstruktörer av kunskap. Tillsammans med barnen skapar vi en inspirerande, utmanande och utvecklande miljö där vi medvetet möter det kompetenta barnets nyfikenhet med nyfikenhet.

Hos oss får barnet tillsammans med kamraterna och pedagogerna möjlighet att upptäcka och lära utefter sina förutsättningar. Vi strävar efter att varje barn utveckla tilltro till sin egen förmåga, sociala kompetens och framtidstro.

Innehåll

Analys - Var är vi?

Hjälpfrågor: Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har. Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet? Hur vet vi det?

Vi är i början av hela processen med att bygga upp en bas för barn, pedagoger och miljön. I själva basen inkluderar vi rutiner, strukturer, dialoger mellan barn- barn och barn- vuxen, mindre grupper med mera.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

Målformulering - Vart ska vi?

Hjälpfrågor: Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet?  Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det? Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Solens delmål;
Barnen: synliggöra barnens delaktighet och kompetenser för dem själva.
Pedagoger; bli närvarande i ett här och nu perspektiv samt ha ett öppet klimat mellan varandra.
Lärmiljö: skapa en utmanade, föränderlig, lockande lärmiljö utifrån barnens intressen och behov.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,

Strategi - Hur gör vi?

Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant? Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Vi har skapat en reflektionsvägg utifrån barnens intresse för skogen, där vi ser att barnen, både i grupp och enskillt,  visat intresse och reflekterat kring det lärande som skett. Den kommer att ligga till grund för fortsatt arbete och pedagogisk dokumentation. Vi bygger upp en lärmiljö utifrån barnens intresse och dessa kommer att byggas på. En matematisk och laborativ mijö ska skapas där baranen får möjighet att utmanas.

Vi hjälper barnen med att se sin del i olika beslut som tas genom dokumentation, dialoger.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och

Resultat - Hur blev det?

Hjälpfrågor: Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det? Vilka lärprocesser är barnen inne i?

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: