Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grannspråk och minoriteter - svenska åk 7

Skapad 2016-01-18 14:01 i Korsavadsskolan 7-9 Simrishamn
Arbetsområde kring grannspråken och de svenska minoriteterna.
Grundskola 7 Svenska
Svenska är ett av de nordiska språken. Vi kommer att arbeta med de språk som är nära släkt med svenska - och med de språk som är officiella minoritetsspråk i Sverige

Innehåll

Beskrivning

Vi lär oss mer om hur människor lever i samhället idag, hur historien påverkar oss, vilka likheter och skillnader det finns mellan de nordiska språken, samt minoritetsspråken.

Förmågor som ska tränas

Inom arbetsområdet kommer vi arbeta med följande:

Lgr 11,
kap 2.1 Normer och värden
- respektera andra människors egenvärde

kap 2.2 Kunskaper
- de nordiska språken och det nordiska kulturarvet
- de nationella minoriteternas kultur, språk och historia
- likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk och historia

2.3 Elevernas ansvar och inflytande
- förmågan att ta ett eget ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

Svenska
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter (t.ex. sångtexter)
- att se strukturer i språk

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt ämnesinnehåll

 

Svenska
- att förstå, tolka och analyser olika texter, såsom sångtexter och skönlitteratur
- de nordiska språkens likheter och olikheter
- muntlig presentation
- skönlitteratur för ungdomar från Norden, som belyser människors livsvillkor
- Sveriges minoritetsspråk

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Så här arbetar vi

 

Svenska
- lyssna och förstå sångtexter och andra texter
- lära mer om skönlitteratur från och om Norden genom presentation av bibliotikarie
- fördjupning i likheter och skillnader i de nordiska språken och minoritetsspråken
- egen fördjupning och redovisning

 

Arbetsområdet avslutas med:
- skriftligt test
- muntlig redovisning

Detta ska bedömas

Historia
din förmåga att:
- föra resonemang om hur det förflutna påverkar dagens samhälle

Samhällskunskap
din förmåga att:
- föra resonemang om hur människor och länder påverkar varandra och blir påverkade
- redogöra för de nationella minoriteternas rättigheter och ställning i dag.

Svenska
din förmåga att:
- dra slutsatser om hur olika texter påverkas av den kultur där de skrivits
- göra en muntlig redogörelse
- resonera kring likheter och skillnader mellan några nordiska språk

- tillämpa dina kunskaper för att diskutera och analysera

- förstå och använda ord och begrepp

Matriser

Sv
Bedömningsmatris svenska historia och samhällskunskap Lgr 11

LÄSA

E
C
A
Behöver träna läsförståelse.
Visar på grundläggande läsförståelse. Gör enkla sammanfattningar med vissa kopplingar till tidsaspekter och orsakssamband.
Visar på god läsförståelse. Gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Visar på mycket god läsförståelse. Gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Behöver träna på att resonera, hitta budskap och dra slutsatser från texter.
Kan föra resonemang om tydliga budskap och dra slutsatser om det lästa.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna och dra relativt väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang även om budskap som är dolda. Eleven drar väl underbyggda slutsatser om det lästa.

TALA & LYSSNA

E
C
A
Behöver träna på att lyssna. Behöver träna på att diskutera och framföra egna åsikter.
Kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Kan lyssna till, samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Behöver träna på muntliga reodgörelser.
Kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med i relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med i väl fungerande struktur, innehåll.

SPRÅKBRUK I SVERIGE OCH NORDEN

E
C
A
Har grundläggande kunskaper om svenska språket. Behöver träna på att reflektera över språkets historia.
Kan föra resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag. Kan jämföra med närliggande språk och tydligt beskriva framträdande likheter och skillnader.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.

HISTORISKA SKEENDEN

E
C
A

NATIONELLA MINORITETER

E
C
A
 • Sh  7-9
Har kunskap om minoriteterna i dagens samhälle.
Har grundläggande kunskap om de nationella minoriteterna,var de finns och vad de kännetecknas av.
Har goda kunskaper om de nationella minoriteterna och kan förklara varför de har en särställning och vilka rättigheter de har.
Har mycket goda kunskaper om de nationella minoriteterna, deras bakgrund, nuvarande situation och deras särställning och rättigheter.
 • Hi  7-9
Har kunskap om minoriteternas historia.
Har grundläggande kunskaper och kan berätta om de olika minoriteternas historia och varifrån deras språk kommer.
Har goda kunskaper och kan berätta och förklara varför de olika minoriteternas situation ser ut som den gör i ett historiskt perspektiv.
Har mycket goda kunskaper och kan göra kopplingar mellan minoriteternas historik och dagens situation för att kunna diskutera och argumentera för deras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: