Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Götaland - vår del av Sverige 2016

Skapad 2016-01-19 08:20 i Älvseredsskolan Falkenberg
Geografi med anknytande ämnen
Grundskola 4 – 5 Biologi Geografi Svenska Musik Historia
Vecka 3-9 kommer vi att jobba med södra Sveriges geografi och naturligtvis även med dess natur och historia. Eleverna får också tillfälle att fördjupa speciella intresseområden och i samband med det göra en muntlig redovisning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i geografi ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp .Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan. 

Undervisningen i historia ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden.

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Bedömning - vad och hur

Du ska öka dina kunskaper inom svensk namngeografi. Du ska lära dig nya och korrekt kunna använda geografiska begrepp. Du ska se samband mellan befolkningstäthet och natur- och kulturlandskap.

Du ska öka dina kunskaper om svensk natur och om olika landsdelars förutsättningar för sitt växt- och djurliv.

Du ska öka dina kunskaper om historiska förhållanden och dess kopplingar till dagens samhälle.

Du ska kunna förbereda och genomföra en muntlig redovisning på ett väl fungerande sätt.

Du ska kunna delta i gemensam sång med säkerhet i rytm och ton.

Vecka 7 kommer du att genomföra en muntlig redovisning, som kommer att bedömas och jämföras med tidigare prestationer.

Vecka 9 kommer du, i ett litet test, att få visa vad du kan när det gäller Götalands namngeografi, allmänna geografiska begrepp och Götalands natur.

När det gäller övriga kunskapsmål bedöms dina färdigheter och förmågor fortlöpande under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att jobba, först med Halland, och sedan med resten av Götaland. Det blir många filmer, minst en per landskap, och mycket övningar i att slå och att hitta i kartboken. Vi kommer att ha små läxor, som förberedelse till ett nytt landskap, och vi kommer också att jobba med texter i både böcker och på Internet på lektionerna. En del arbeten kommer att vara enskilda och en del i grupp. Det blir en hel del namngeografi, men också mycket prat och diskussion runt natur och historia. Vi kommer att knyta an till elevernas egna erfarenheter och upplevelser från de olika platserna som vi jobbar med och pratar om. Alla kommer att fördjupa en eller ett par områden lite extra och i samband med det kommer alla att ha en muntlig redovisning. Musiken kommer att på olika sätt anknyta till de landskap vi jobbar med.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: