Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosgårdens pedagogiska enhet pedagogisk planering på Granen. Fokusområdet Matematik Vt 15.

Skapad 2016-01-20 14:33 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Matematik är en del av det dagliga livet, både för vuxna och barn. Matematik är också en del av miljön och kulturen som barnen växer upp i och för därför betydelse för det vardagliga livet och det livslånga lärandet (Björklund, C, 2012).

Innehåll

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Barnen på Granen har visat starkt intresse för matematik genom att räkna, jämföra, sortera och lösa olika vardagliga matematiska problem. Barnens lek, interesse och erfarenheter är de viktidaste grunderna för oss för att använda i våra lärandetillfällen. Vi vill att barnen ska få kunskaper och skaffa sig praktiska erfarenheter om matematik i meningsfulla sammanhang vilket ger dem förutsättningar för ett livslångt matematiklärande och tänkande.  Genom olika laboreringar, lekar, matematiska övningar och olika experiment ger vi barnen förutsättning för att förstå sammanhang i relation till matematiken.

Vi kommer att fördjupa oss i detta fokusområde: Antalsuppfattning(vi kommer att arbeta med antaluppfattning, räkneord och ordningstal. Vi kommer att prata om mängder och antal och laborera med olika material samt jobba med räknesagor där vi tillsammans med barnen dramatiserar. Barnen får möjlighet att skapa sina egna matematiska sagor m.m.). Jämföra, Mäta, Väga, Volym (barnen för prova och laborera med mätningsmaterial som redskap, som vi har på Granen, exempelvis våg, tumstock, linjalen annat.). Mönster, Geometriska former (här kommer vi att utforska olika typer av mönster som finns omkring oss såsom i naturen, i talmönster, i språk, i musik och i  geometri. Barnen för möjlighet att lära sig om olika geometriska former såsom kvadrat, triangel, cirkel, rektangel, oval). Med de stora barnen ska vi ta upp att det bl.a. finns andra geometriska former som t.ex. hexagon(sexhörning), kub, trapets, cylinder. Grundläggande matematiska begrepp(barnen för möjlighet att lära sig att använda olika matematiska begrepp och ord som används i matematiken).

 Figuren Pippi från temasaga blir involverad i olika övningar och lekar.

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

I Läroplanen för förskola(Skolverket,2010) lyfts matematik fram som ett kunskapsområde på ett mera synligt sätt. Det betonas att det tematiska arbetssättet och vikten av att integrera olika kunskapsområden. Barns lek värdesätts i hög grad, samtidigt som läraren har uppdrag att skapa möjligheter för barn att fördjupa sitt kunnande i rätt så preciserade kunskaper och färdigheter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi kommer att erbjuda barnen att välja mellan olika brickor för matematiska övningar. De får då rösta fram vilket område i matematik de är mest intresserade och vill jobba med. Tanken är att lyfta fram barnens inflytande i undervisningen. Målet med vårt arbete är att barnen genom ett praktiskt och konkret material ska öva och experimentara, laborera och lära mer om matematiken som finns omkring oss. Vi grundar oss även på olika forskningsteorier om matematiken:

Forskare Ahlberg menar att införandet av matematik på ett naturligt sätt i det vardagliga arbetet gör barn bättre kan förstå matematikens funktion och innebörd.(Björklund,C. 2012).

"Genom att på varierande sätt undersöka och experimentera med objekt i omvärlden blir barn uppmärksamma på vilka egenskaper som karakteriserar ett intressant fenomen" (Björklund,C.2012).

"Matematik är ett omfattande fenomen som kan ta sig många olika uttryck i varierande sammanhang. Att lära sig räkna bygger på förståelse av fler avgrundläggande principer, som barnet tillägnar sig i samspel med sin omgivning och människor i den. Grundläggande egenskaper hos bland annat tal, mängder, antal och ordning är fenomen som barnen ofta spontant utforskar i sin lek och kommunikation med omvärlden" ( Björklund, 2012).

Vi kommer att dela barnen i 2 till 4 små grupper med anpassad undervisning för barnåldern och för att varje barn får mer utrymme att laborera med matematiken samt får möjligheter att utrycka sig individuellt efter sina egna förutsättningar och förmågor. Matematiskt material med brickor ska stå framme där barnen ska öva och laborera själva. De stora barnen ska få olika stenciler med matematiska övningar.

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

På utbildningen kommer vi tillsammans med barnen att forska om djuren "Häst".   I fokusområdet kommer vi att skapa våra figurer med hjälp av återvunnet material. Barnen kommer att skapa sina egna hästar. På skapande får barnen prova och lära sig nya tekniker exempelvis: göra avtryck med hjälp av snören, potatis, olika frukt m.m. Vi kommer att prata och titta på olika konst och lära oss om några konstnärer och deras verk. I flerspråkighetsområde ska vi lära oss siffror på olika språk, som vi har på Granen, för barnen har visat starkt intresse att lära sig siffror på olika språk.  Barnen får göra olika rörelseaktiviteter där matematik återigen blir involverad. Vi fortsätter tillsammans med barnen att sortera och kompostera vårt skräp.

Pippi och hennes kompisar från temasaga kommer bli involverade i våra olika aktiviteter och undervisningar med barnen.

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: