Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden runt på 100 dagar

Skapad 2016-01-21 09:03 i Kristdalaskolan Oskarshamn
En ram för ett terminsövergripande tema, där deltagande lärare själva väljer vilka delar de vill arbeta med, samt bestämmer arbetsformer och arbetssätt.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Historia Geografi Samhällskunskap
Det finns så mycket att se och uppleva i vår värld! Vi packar våra väskor med allt som behövs för att på bästa sätt ta till sig nya upplevelser; allt från praktiska saker till förhoppningar, kunskaper och inställning. Därefter ger vi oss ut på en spännande resa där vi upplever världen på så många olika sätt som möjligt.

Allt utifrån ett internationellt perspektiv och med strävan att utbilda morgondagens världsmedborgare.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Arbetssätt och undervisning

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationell perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Undervisningen kommer att innehålla:

 • Faktainhämtning om Asiens stora religioner Hinduism, Buddism samt andra asiatiska livsåskådningar.
 • Vi kommer även lära oss hur samhällen är uppbyggda i vissa delar av Asien och hur det påverkar de mänskliga rättigheterna.

Undervisningens struktur:

 • Muntliga genomgångar
 • Filmvisning
 • Diskussioner
 • Enskilt arbete samt grupparbeten

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
 • Lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

Visa vad du lärt dig

Uppgiften kommer att bifogas här i slutet av arbetsområdet. 

Tidsram

Arbetet pågår under januari-april.

Bedömning

 Se bedömningsmatriser nedan. 

Matriser

Hi Re Sh Ge
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Geografi åk 4-6

Värdera lösningar på miljö och utvecklingsfrågor på en årskursanpassad nivå.
Du ger enkla förslag utan värdering.
Du ger enkla och till viss del underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Du ger utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.
Du ger välutvecklade och väl underbyggda förslag på förbättringar för levnadsvillkoren.

Hi Re Sh Ge
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Historia åk 4-6

På årskursanpassad nivå reflektera över hur historia används i olika sammanhang.
Du ser likheter och/eller skillnader i hur historia används, utan att resonera om varför.
Du för enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur historia används.
Du för utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur historia används.
Du för välutvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i hur historia används.

Hi Re Sh Ge
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Religion åk 4-6

Använda för årskursen anpassade begrepp i religion för att analysera livsåskådningar.
Du använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Du använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp på fungerande sätt.
Du använder begrepp på väl fungerande sätt.
Analysera på årskursanpassad nivå:
- Hur religioner påverkar och påverkas av samhället.
Du undersöker frågor.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver ett enkelt samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett utvecklat samband.
Du undersöker frågor ur något perspektiv, jämför och beskriver frågorna utifrån ett välutvecklat samband.

Hi Re Sh Ge
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris SAMHÄLLSKUNSKAP åk 4-6

Argumenterar utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv på en årskursanpassad nivå.
Du framför åsikter.
Du framför åsikter och resonerar fram argument.
Du framför åsikter och resonerar fram argument som är förhållandevis väl underbyggda.
Du framför åsikter och resonerar fram argument som är väl underbyggda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: