Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden Idalaskolan vt 16

Skapad 2016-01-21 12:06 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Svenska
Vi ska lära oss om Nordens historia från stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje.

Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta och skriva om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Du kommer att få tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisningens innehåll: Vad?

.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att

- söka kunskap om forntiden med hjälp av olika media som t.ex. böcker, bilder, film, angivna sidor på nätet,

- läsa skönlitteratur/fakta om forntiden

- skriva olika slags texter och framställa bilder

- dramatisera, bygga modeller eller annan form av skapande arbete

- använda oss av olika tekniker för bildframställning och annat skapande arbete

- uppmärksamma hur olika tekniska vardagliga hjälpmedel har förändrats över tid

- diskutera och prata kring ämnesområdet i klass och mindre grupper

- titta efter spår från forntiden i vår närmiljö

Vi kommer skapa en gemensam tidslinje där du kommer kunna placera ut olika tidstypiska föremål, som du ritat eller skapat på annat sätt, under arbetets gång.

Du kommer kunna visa dina kunskaper genom att skriva olika faktatexter utifrån olika texter du läst eller filmer du sett. Du kan till exempel skriva det som en liten bok eller en plansch om de olika tidsåldrarna eller så har du ett eget förslag hur du vill visa dina faktakunskaper.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)


Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Bedömning

Bedömning kommer att ske utifrån matrisen nedan.

Du kommer att bli bedömd delvis under arbetets gång i form av att du deltar i samtal och diskussioner och i slutet av arbete där du har skrivit din egen faktatext om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. 

Matriser

Sv Bl SO
Matris Forntiden År 3 Idalaskolan vt 16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
So
Eleven kan ge exempel på, och beskriva, människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan med stöd av pedagog ge mycket enkla exempel på, och beskriva, människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan ge enkla exempel på, och beskriva, människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan ge exempel på, och beskriva, människors levnadsvillkor under olika perioder.
So
Du kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan med stöd av pedagog delvis använda dig av en mycket enkel tidslinje och några mycket enkla tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan delvis använda dig av en enkel tidslinje och några enkla tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan använda dig av en enkel tidslinje och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
So
Beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Du kan med stöd av pedagog beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
Du kan till viss beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
Du kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
Sv
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Du kan med stöd av pedagog söka information ur någon mycket enkel anvisad källa och återger då mycket enkelt grundläggande delar av informationen i mycket enkla former av faktatexter.
Du kan delvis söka information ur någon enkel anvisad källa och återger då enkelt grundläggande delar av informationen i mycket enkla former av faktatexter.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Sv
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Du kan med stöd skriva texter där du använder ämnesspecifika ord och begrepp. Du använder orden så att innehåller klart framgår.
Du kan till viss del skriva texter där du använder ämnesspecifika ord och begrepp. Du använder orden så att innehåller klart framgår.
Du kan skriva texter där du använder ämnesspecifika ord och begrepp. Du använder orden så att innehåller klart framgår.
Sv
Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • SO   3
Du kan med stöd ge enkla omdömen om andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett enkelt sätt.
Du kan till viss del ge enkla omdömen om andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett tydligt sätt.
Du kan ge omdömen om andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga dina texter på ett tydligt sätt.
Bl
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap
Du kan med stöd av pedagog kombinera dina texter till viss del med mycket enkla bilder som till viss del förstärker och förtydligar ditt budskap.
Du kan till viss del kombinera dina texter med enkla bilder som till viss del förstärker och förtydligar ditt budskap.
Du kan kombinera dina texter med bilder som förstärker och förtydligar ditt budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: