Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5 - En läsande klass

Skapad 2016-01-21 15:03 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Med hjälp av läromedelsundervisningen "en läsande klass" kommer vi att lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få en större förståelse för det vi läser.
Grundskola 5 Svenska
För att ha ett bra skriftspråk krävs det att man har kännedom om vilka regler som gäller. Genom att arbeta med Dags! i svenskan som kommer vi att gå igenom en del av dessa samt öva på dem praktiskt i övningsboken.

Innehåll

Så här säger läroplanen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syfte

 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.
 • I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.
 • I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.
 • undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan
 • Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck- lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor

Kopplingar till läroplan

 • Sv  C 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation

Det här ska vi lära oss

Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

De här förmågorna ska vi träna på

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av text:

 • att förutsäga
 • att ställa frågor
 • att utreda oklarheter
 • att sammanfatta
 • att se inre bilder

Du ska kunna berätta om innehållet i texterna muntligt

du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, filmvisning, gemensamma samtal och eget arbete. 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

 • Du kommer att bedömas muntligt genom att du aktivt deltar i textsamtal 
 • genom att du visar och förstår de skriftliga arbetsuppgifter som du arbetar med
 • genom hur aktivt du deltar på lektionerna genom att ställa frågor och argumenterar för din sak

Matriser

Sv
Svenska år 5 - en läsande klass

Kunskapskrav svenska år 4-6

E
C
A
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
resonera
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Samtala
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: