Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2016-01-21 18:47 i Östervåla skola F-6 Heby
I det här området kommer vi att jobba med delar av helheter och antal.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Varför procent? Varför bråk? Procent används ofta i samhället. Du får till exempel information om hur det gick i ett val, där du kanske får höra att Mittenpartiet fick 23,4% av rösterna. Du kanske ser reklam, där en affär har 25% REA. Vad betyder det, egentligen? Du möter ofta bråktal i din vardag också. När du skall baka behöver du 1/2 dl socker, kanske 3/4 dl mjöl och så vidare. Utan att tänka på det använder du bråktal när du pratar om tid. Det gör du när du säger "Jag kommer om en kvart", "Vi ses om en halvtimme".

Innehåll

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

Övergripande mål och riktlinjer


Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kunskapskrav i matematik


Konkretiserade mål

Vi ska lära oss förstå bråktal och begreppet procent för att kunna använda dem i olika situationer i livet. I det ingår att kunna använda procenttal i beräkningar, till exempel prissänkningar och ränta. Vi utvecklar också våra kunskaper om bråktal för att kunna jämföra bråk och utföra beräkningar med bråktal (addition, subtraktion och multiplikation).

Vi tränar också som alltid på att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik (det vill säga att kunna prata "matematiska" med andra).

 

... hur man storleks-ordnar bråktal (vilket är störst; 2/3 eller 4/5?)

Bedömning

Jag kommer att bedöma...

... dina kunskaper om begreppen procent och bråktal.

Du visar dessa kunskaper genom att lösa problem och uppgifter där man behöver använda kunskaper om procent och bråktal.

 

...dina kunskaper om att välja och använda matematiska metoder för beräkningar med procent och bråktal.

Du visar dessa kunskaper genom att behärska olika beräkningssätt vid procent- och bråkräkning.

 

...din förmåga att redogöra för och samtala om lösningar på problem. 

Du visar kunskaper om detta genom att använda överenskommet matematiskt språk i samtal och dina redovisningar.

Hur ska vi nå målen?

På lektionerna har vi genomgångar om varje nytt moment och vi löser några uppgifter/problem tillsammans. Du tränar sedan på kunskaperna dels genom att lösa uppgifter/problem själv, men också genom att diskutera lösningar med klasskamrater eller lärare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: