Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alsike skola Livets utveckling

Skapad 2016-01-21 20:07 i Alsike skola Knivsta
Vi lär om hur livet på jorden utvecklats från från encelliga organismer till de arter som idag befolkar vår planet. Vi kommer även läsa om både naturvetenspkaliga och andra sätt att skildra denna utveckling.
Grundskola 6 Kemi Biologi
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnena biologi och kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska och kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Metod/Arbetssätt

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna ha genomgångar, se på beskrivande filmer och studera texter om livets utveckling i olika sorters läromedel och på internet. Du kommer få ta del av föreläsningar samt diskutera den naturvetenskapliga världsbilden med evolutionsteorin som grund, detta för att få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft. Du får möjlighet att jämföra denna med andra sätt att betrakta och förklara hur livet utvecklats. Vi kommer även ha genomgångar om livets utveckling och organismernas anpassning till olika livsmiljöer. Du kommer att få lära dig mer om fotosyntes och förbränning, samt dess betydelse för livet på jorden. Mot slutet av arbetsområdet kommer du att få möjlighet att få besvara frågor och diskutera vad du lärt dig under arbetets gång.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt

 • Du beskriver, förklarar och resonerar om skillnaden mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden genom att använda biologins begrepp.
 • Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Du berättar om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Bi  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Bi  E 6
  Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Ke  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Ke  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
 • Ke  E 6
  Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser

Bi Ke
Alsike skola Biologi år 4-6

ANVÄNDA SINA KUNSKAPER

 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
...för att granska information, att använda källor som är trovärdiga i ett naturvetenskapligt resonemang.
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig naturvetenskaplig information. Väljer och använder källor utan att motivera ditt val eller reflektera över trovärdigheten.
Väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka naturvetenskaplig information. Använder främst kända källor kopplat till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och resonerar kring trovärdigheten på ett enkelt sätt genom att t.ex. förklara varifrån källan kommer.
Väljer och använder flera och olika slags källor för att söka naturvetenskaplig information. Använder inte alltid den lämpligaste utifrån sammanhanget. Jämför de olika källorna och för underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Ger förklaringar till t.ex. hur det hänger ihop eller drar slutsatser utifrån sammanhanget.
Väljer och använder medvetet flera olika slags källor för att söka naturvetenskaplig information. Anpassar dess lämplighet till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och för väl underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Ger tydliga förklaringar på t.ex. sambandet mellan källans budskap och syfte, eller drar paralleller till andra sammanhang.
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar (synsätt) och göra enkla förklaringar eller motiveringar.
Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar enkla motiveringar genom att t.ex. förklarar hur du tänkt.
Är medveten om att det finns olika tolkningar. Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar utvecklade motiveringar genom att t.ex. väga in olika aspekter, tydliggöra din tankegång eller ditt argument.
Är medveten om att det finns olika tolkningar, samt ibland olika syften med budskapet. Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar välutvecklade motiveringar genom att t.ex. väga in flera olika aspekter, tydliggör dina egna och andras tankegångar eller argument.
...för att kommunicera, argumentera (samtala/ diskutera)
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor. Behöver stöd för att ställa frågor, framföra och bemöta (svara på) åsikter och argument.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor. Framför och bemöter åsikter och argument men saknar motvering eller förklaring.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget med t.ex. relevant fakta/erfarenheter.
Deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för diskussionerna framåt och utvecklar dem. Fördjupar dem genom att t.ex. föra in ytterligare fakta eller nya perspektiv. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget genom att t.ex. dra paralleller och koppla det till andra sammanhang.

Naturvetenskapligt arbetssätt

 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Förmåga att formulera hypoteser
Denna aspekt handlar om att samla information och idéer om en frågeställning, så att en hypotes kan formuleras. • Vad tror du kommer att hända? • Varför tror du att det ska hända? • Kan du förklara utifrån dina naturvetenskapliga kunskaper varför du tror detta ska hända?
Behöver stöd för att formulera en förutsägelse.
Eleven kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, men kan inte ge en förklaring till varför. Eleven
Eleven kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Eleven kan formulera en hypotes, det vill säga en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd.
Förmåga att planera en undersökning
Denna aspekt handlar om att planera en undersökning för att testa en hypotes. Planeringen omfattar både att identifiera lämplig utrustning som att designa en fungerande försöksuppställning. • Hur skulle du kunna undersöka detta? • Vad skulle du behöva använda för utrustning? • Vad skulle du behöva titta på? • Hur kan du göra för att få så säkra resultat som möjligt? • Vad måste du tänka på när du använder utrustningen?
Eleven kan med stöd ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Eleven kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Eleven kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende (t.ex. att någon av punkterna till höger saknas).
Eleven kan planera för en undersökning, där planeringen innehåller: • Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta, • Hur mätningen ska genomföras, • I vilken ordning momenten ska genomföras, • Vilken materiel som ska användas, samt • Hur materielen ska användas på ett säkert sätt.

ANVÄNDA ORD/BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER

 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara samband
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och/ eller bilder. Använder väl kända ord och begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Beskriver och förklarar med ett naturvetenskapligt språk, ibland blandat med egna ord. Använder kända ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett naturvetenskapligt språk, främst i kända ämnesområden och sammanhang. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett länmpligt naturvetenskapligt språk. Använder ord, begrepp modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Dra slutsatser (t.ex. naturvetenskapliga upptäckters betydelse för människans livsvillkor)
Behöver stöd för att dra enklare slutsatser, kopplat till källorna/ informationen. Underbyggda förklaringar saknas.
Drar enkla slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter inom kända ämnen och sammanhang. Underbygger resonemanget genom att t.ex. ge enkla förklaringar.
Drar slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter, främst kopplat till kända ämnen och sammanhang. Underbygger resonemanget genom att t.ex. väga in olika aspekter, förklara kopplingen mellan olika delar.
Drar slutsatser som är är väl underbyggda utifrån kunskaper och erfarenheter, samt kopplat till källor. Drar paralleller även till andra ämnen eller sammanhang.

Bi Ke
Kopia av Alsike skola Kemi år 4-6

använda sina kunskaper

 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
...för att granska information, att använda källor som är trovärdiga i ett naturvetenskapligt resonemang.
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig naturvetenskaplig information. Väljer och använder källor utan att motivera ditt val eller reflektera över trovärdigheten.
Väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka naturvetenskaplig information. Använder främst kända källor kopplat till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och resonerar kring trovärdigheten på ett enkelt sätt genom att t.ex. förklara varifrån källan kommer.
Väljer och använder flera och olika slags källor för att söka naturvetenskaplig information. Använder inte alltid den lämpligaste utifrån sammanhanget. Jämför de olika källorna och för underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Ger förklaringar till t.ex. hur det hänger ihop eller drar slutsatser utifrån sammanhanget.
Väljer och använder medvetet flera olika slags källor för att söka naturvetenskaplig information. Anpassar dess lämplighet till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och för väl underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Ger tydliga förklaringar på t.ex. sambandet mellan källans budskap och syfte, eller drar paralleller till andra sammanhang.
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar (synsätt) och göra enkla förklaringar eller motiveringar.
Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar enkla motiveringar genom att t.ex. förklarar hur du tänkt.
Är medveten om att det finns olika tolkningar. Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar utvecklade motiveringar genom att t.ex. väga in olika aspekter, tydliggöra din tankegång eller ditt argument.
Är medveten om att det finns olika tolkningar, samt ibland olika syften med budskapet. Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och formulerar välutvecklade motiveringar genom att t.ex. väga in flera olika aspekter, tydliggör dina egna och andras tankegångar eller argument.
..för att kommunicera (i samtal/diskussion, texter, framställningar etc)
Använder sina kunskaper för att kommunicera i ämnet. Informationen är kortfattad och innehåller viss fakta, men delar saknas vilket gör det svårt att förstå. Underbyggda slutsatser och förklaringar saknas.
Använder sina kunskaper för att kommunicera i ämnet. Informationen innehåller främst grundläggande fakta, samt innehåller enkla slutsatser eller förklaringar. Dessa är inte helt och hållet underbyggda av relevant fakta. Behöver stöd för att anpassa dina texter och framställningar utifrån sammanhanget.
Använder sina kunskaper för att kommunicera i ämnet, främst i kända sammanhang. Informationen innehåller väl valda delar. Slutsatser eller förklaringar underbyggs av relevanta fakta/information. Anpassar dina texter och framställningar utifrån sammanhanget.
Använder sina kunskaper för att kommunicera i ämnet i olika sammanhang. Drar paralleller och kopplar det även till andra ämnen/sammanhang. Informationen innehåller utvecklande resonemang där slutsatser ges. Alla resonemang är väl underbyggda av relevanta fakta. Anpassar dina texter och framställningar på ett lämpligt sätt utifrån sammanhanget.
...för att ta ställning
Tar ställning men motivering eller koppling till fakta saknas (kunskaper, erfarenheter, värdering etc.).
Tar ställning och motiverar på ett enkelt sätt. Underbygger din åsikt med någon fakta kopplat till ämnet (kunskaper, erfarenheter, värdering etc.) , inte alltid relevant för sammanhanget.
Tar ställning och motiverar din åsikt genom att underbygga med relevant fakta (kunskaper, erfarenheter, värdering etc.), samt kopplat till andra sammanhang.
Tar ställning och motiverar din åsikt genom att underbygga med relevant fakta (kunskaper, erfarenheter, värdering etc.). Kopplar resonemanget även till andras åsikter och utifrån olika perspektiv.
...för att kommunicera, argumentera (samtala/ diskutera)
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor. Behöver stöd för att ställa frågor, framföra och bemöta (svara på) åsikter och argument.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor. Framför och bemöter åsikter och argument men saknar motvering eller förklaring.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget med t.ex. relevant fakta/erfarenheter.
Deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för diskussionerna framåt och utvecklar dem. Fördjupar dem genom att t.ex. föra in ytterligare fakta eller nya perspektiv. Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger resonemanget genom att t.ex. dra paralleller och koppla det till andra sammanhang.

Naturvetenskapligt arbetssätt

 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
Förmåga att ställa frågor
Genomföra systematiska undersökningar i kemi. Ex. - laborationer - fältstudier - observationer Denna aspekt handlar om att ställa frågor som kan undersökas vetenskapligt (på ett systematiskt sätt). • Vilka frågor skulle du vilja ställa om detta? • Vad skulle du vilja veta om detta? • Hur skulle du kunna formulera denna fråga, så att du kan ta reda på svaret?
Eleven kan ställa en mängd olika frågor, men skiljer inte mellan de frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Eleven kan med stöd bearbeta egna eller andras frågor så att de blir möjliga att undersöka
Eleven kan med stöd och på egen hand ställa frågor som kan undersökas på ett systematiskt sätt
Eleven kan på egen hand ställa frågor som kan undersökas på ett systematiskt sätt.
Förmåga att formulera hypoteser
Denna aspekt handlar om att samla information och idéer om en frågeställning, så att en hypotes kan formuleras. • Vad tror du kommer att hända? • Varför tror du att det ska hända? • Kan du förklara utifrån dina naturvetenskapliga kunskaper varför du tror detta ska hända?
Behöver stöd för att formulera en fötusägelse.
Eleven kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, men kan inte ge en förklaring till varför. Eleven
Eleven kan formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända, samt ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Eleven kan formulera en hypotes, det vill säga en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd.
Förmåga att planera en undersökning
Denna aspekt handlar om att planera en undersökning för att testa en hypotes. Planeringen omfattar både att identifiera lämplig utrustning som att designa en fungerande försöksuppställning. • Hur skulle du kunna undersöka detta? • Vad skulle du behöva använda för utrustning? • Vad skulle du behöva titta på? • Hur kan du göra för att få så säkra resultat som möjligt? • Vad måste du tänka på när du använder utrustningen?
Eleven kan med stöd ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Eleven kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Eleven kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende (t.ex. att någon av punkterna till höger saknas).
Eleven kan planera för en undersökning, där planeringen innehåller: • Vilka variabler som ska förändras och vilka som ska hållas konstanta, • Hur mätningen ska genomföras, • I vilken ordning momenten ska genomföras, • Vilken materiel som ska användas, samt • Hur materielen ska användas på ett säkert sätt.
Förmåga att samla data
Denna aspekt handlar om att genomföra en undersökning och samla in data. Här ingår även att handha utrustningen på ett lämpligt sätt.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner. Eleven genomför undersökningen på ett osystematiskt sätt, så att resultaten inte blir tillförlitliga och genomförandet brister i säkerhet.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater. Eleven genomför undersökningen på ett osystematiskt sätt, så att resultaten inte blir tillförlitliga. Eleven kan hantera eventuella instrument på ett säkert sätt.
Eleven kan enskilt, eller som aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut. Eleven genomför undersökningen på ett systematiskt och noggrant sätt, så att resultaten blir tillförlitliga. Eleven kan hantera eventuella instrument korrekt och säkert.
Förmåga att tolka resultat
Denna aspekt handlar om att utifrån sina resultat och införda teorier kunna dra en logisk slutsats. • Vilka mönster ser du? • Hur överensstämmer detta med dina förutsägelser (eller frågor)? • Kan man tolka detta på olika sätt?
Eleven använder endast en begränsad mängd av insamlad data för att tolka resultaten. Eleven kanmed stöd av lärare jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Eleven använder endast en begränsad mängd av insamlad data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Eleven utnyttjar alla insamlade data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes och dra slutsatser som är i linje med insamlad data.
Eleven utnyttjar alla insamlade data för att tolka resultaten, och kan föra en diskussion kring eventuella avvikande data och möjliga felkällor. Eleven kan tolka sina data i förhållande till teorier och modeller. Eleven resonerar kring alternativa tolkningar.
Förmåga att redovisa och kommunicera
Denna aspekt handlar om att förklara sina idéer och sitt arbete, med stöd av naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier, så att andra kan förstå hur man har tänkt och gjort. Här innefattas även hur man utnyttjar grafer, tabeller och bilder för att presentera sina resultat anpassat till olika målgrupper. • Hur skulle du kunna presentera dina resultat så att någon förstår hur du gjort (eller att någon skulle kunna göra om samma sak)? • Finns det andra sätt att presentera det du har gjort? • Hur skulle du presentera dina resultat o
Eleven kan, med kontinuerligt stöd av kamrater eller av detaljerade instruktioner, presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven använder företrädesvis vardagligt språk för att presentera sin undersökning. Eleven tar i sin presentation stöd av vardagliga och kontextnära bilder, teckningar m.m.
Eleven kan, med visst stöd av instruktioner eller kamrater, presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp i presentationen av sin undersökning och vilka resultat som uppnåtts. Eleven tar i sin presentation stöd av generella symboler och representationer. Eleven kan presentera en undersökning såväl muntligt som skriftligt.
Eleven kan,presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp i presentationen av sin undersökning och vilka resultat som uppnåtts. Eleven tar i sin presentation stöd av generella symboler och representationer. Eleven kan presentera en undersökning såväl muntligt som skriftligt.
Eleven kan, enskilt eller som aktiv del i en grupp, presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven kan presentera undersökningen med naturvetenskaplig terminologi. Eleven tar i sin presentation stöd av för naturvetenskapen konventionella symboler och representationer. Eleven kan anpassa sin presentation av en undersökning till aktuell målgrupp och typ av information som ska kommuniceras. Eleven kan dokumentera en undersökning från början till slut
Förmåga att utvärdera en undersökning
Denna aspekt handlar om att identifiera möjliga felkällor i undersökningen och avgöra om resultat och slutsatser är rimliga. • Hur skulle du kunna göra denna undersökning bättre nästa gång? • Är detta rimligt? • Vad för möjliga felkällor finns det i undersökningen? • Är det rimliga slutsatser?
Eleven kan med visst stöd av läraren resonera kring resultatens rimlighet
Eleven kan resonera kring resultatens rimlighet
Eleven kan identifiera möjliga felkällor och resonera kring resultatens rimlighet. Eleven kan bearbeta sin egen undersökning utifrån andras synpunkter.
Eleven kan identifiera och värdera möjliga felkällor och med stöd i dessa resonera kring resultatens rimlighet. Eleven kan utifrån en jämförelse mellan planering och utförande föreslå förbättringar i design av en undersökning. Eleven kan resonera kring slutsatsernas rimlighet.

ANVÄNDA ORD/BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER

 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara samband
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och/ eller bilder. Använder väl kända ord och begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Beskriver och förklarar med ett naturvetenskapligt språk, ibland blandat med egna ord. Använder kända ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet, men de används inte alltid helt korrekt och inte alltid i ett rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett naturvetenskapligt språk, främst i kända ämnesområden och sammanhang. Använder ord, begrepp, modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med ett länmpligt naturvetenskapligt språk. Använder ord, begrepp modeller och teorier på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
(analysera samband, orsak och verkan) ...för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Behöver stöd för att beskriva olika händelser samt förklara orsaker till varför de inträffade. Behöver stöd för att ser sambandet mellan olika delar, processer eller händelser.
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt enstaka tydliga händelser och konsekvenser. Förklarar samband genom att t.ex. beskriva enstaka orsaker till händelserna.
Beskriver och förklarar händelser och skeenden i flera led. Förklarar samband på ett tydligt sätt genom att t.ex. ge exempel på orsaker och konsekvenser. Underbygger ditt resonemang med relevant fakta (kunskaper(erfarenhet).
Beskriver och förklarar sambanden på ett tydligt sätt. Drar paralleller och kopplar det även till andra sammanhang. Visar en god förståelse för helheten genom att t.ex. förklara orsaker samt visar tydligt på samband mellan händelserna. Underbygger och utvecklar resonemanget genom t.ex. att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter, samt sett ur olika perspektiv.
Dra slutsatser (t.ex. naturvetenskapliga upptäckters betydelse för människans livsvillkor)
Behöver stöd för att dra enklare slutsatser, kopplat till källorna/ informationen. Underbyggda förklaringar saknas.
Drar enkla slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter inom kända ämnen och sammanhang. Underbygger resonemanget genom att t.ex. ge enkla förklaringar.
Drar slutsatser utifrån kunskaper och erfarenheter, främst kopplat till kända ämnen och sammanhang. Underbygger resonemanget genom att t.ex. väga in olika aspekter, förklara kopplingen mellan olika delar.
Drar slutsatser som är är väl underbyggda utifrån kunskaper och erfarenheter, samt kopplat till källor. Drar paralleller även till andra ämnen eller sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: