Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2016-01-22 08:14 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering för att läsa en skönlitterär bok och att skriva en utförlig bokrecension.
Grundskola 5 Svenska
Att läsa skönlitteratur och reflektera över vad jag läst. Att väcka intresse hos andra läsare.

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

Föräldrar och utomstående, då eleven ges möjlighet att diskutera och delge sina tankar och funderingar om skönlitteratur.

Innehåll

Svenska - åk 5 - Skriva bokrecension

Ämne/Ämnen: Svenska – skriva bokrecension
Elevgrupp:Klass 5B, Toråsskolan

Ansvarig: Eva KH

När? Vt - 16

Vad?
Vad innehåller en bokrecension?

 

Förmågor som eleven skall utveckla och kunna använda:

* Kunna läsa en till åldern avpassad skönlitterär bok.

* Utveckla sin förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter.

* Utveckla sin förmåga att förmedla vad den lästa boken handlar om.

* Kunna beskriva vad som är bra eller mindre bra i boken samt motivera sitt svar.

* Kunna använda sig av gängse skrivregler och disposition.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Innehåll (centrala begrepp/fakta/metoder/stoff):

Genre
Bokens berättare
Handling
Budskap
Huvudpersoner
Miljö
Tema
Språk
Reflektion

 

Sammanhang och aktualitet:

Varför?

Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Ämnet skall ge läs-, film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa.

Vi vill…

aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Utveckla din fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse.

Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka dig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan.

Utvecklar din förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär.

 

Hur ska vi arbeta?


Uppstart med frågorna 
* Varför ska vi läsa skönlitteratur?

* Varför ska vi skriva en bokrecension?

* Vad innehåller en bokrecension?

Fortsatt arbete genom:
* Läsning under lektionstid och även hemma om så behövs.

* Gemensam genomgång av bokrecension.

* Frågor som hjälp och utgångspunkt för recensionen.

Hur ska vi redovisa?
* Skriftligt
* Muntlig redovisning

 

Utvärdering (Vad har vi lärt oss?)

 

Matriser

Sv
Bokrecension

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Du kan läsa för åldern anpassad skönlitteratur, återge innehållet samt uttrycka din åsikt om det du läst.
Du har viss bredd i din läsning och kan förutom att återge innehållet och uttryck din åsikt även reflektera över det du läst.
Du har viss bredd i din läsning och du kan förutom målen nivå 1 och 2 även tolka innehåll och budskap i texter, göra jämförelser samt granska och värdera dessa.
Du har stor variation i din läsning och kan förutom målen nivå 1, 2 och 3 även jämföra och dra slutsatser utifrån egna och andras erfarenheter och tankar. Du kan också göra enklare analyser av innehåll och språket.
Skriva
Du kan skriva olika sorters texter som sammanfattningar, recensioner och berättelser där innehållet framgår och har en röd tråd samt visar att du har kännedom om skriftspråkets normer.
Du kan förutom att skriva olika sorters texter som sammanfattningar, recensioner och berättelser, även visa att innehåll, språk och struktur behandlas på ett i huvudsak korrekt sätt samt att tillämpa skrivreglerna så att eventuella språkfel ej stör läsupplevelsen.
Du kan skriva olika sorters texter som sammanfattningar, recensioner och berättelser och du kan förutom målen för nivå 1 och 2 även arbeta medvetet med ditt språk för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt och tydligt samt göra enklare analyser av innehåll och form.
Du uttrycker dig säkert och välformulerat i skrift och anpassar språk, stil och innehåll efter ämne/genre. Du kan förutom målen för nivå 1, 2 och 3 även använda skrivandet för att ge uttryck ör tankar, åsikter och känslor samt göra jämförelser och finner beröringspunkter mellan olika texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: