Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sittmöbel

Skapad 2016-01-22 12:17 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Du ska i det här arbetsområdet designa/formge en egen sittmöbel. Kombinera trä/metall och textilslöjdens material. Du får gärna återanvända material såsom petflaskor, bildäck, gamla kläder eller trasiga möbler med mera. Möbeln kan byggas i skala eller naturlig storlek. Uppgiften bygger på planering utifrån funktion, användningsområde/placering samt val av lämpliga material.
Grundskola 9 Slöjd
...

Innehåll

Arbetssätt och undervisning

I undervisningen kommer du få lära dig:

 • Olika sammansättningstekniker.
 • Kombinera material från både trä/metall och textilslöjd.
 • Möjlighet till återbruk av material.
 • Hur du gör en skiss/ritning.
 • Hur du gör ett mönster.

Under arbetets gång och vid redovisning kommer du få respons på dina gjorda val. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

 

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

 

 

Kursplan i ämnet

Syftet

"Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck."

Inför h under din planering bör du ta hänsyn till:

 

 • val av lämpligt material.
 • val av lämplig fogningsmetod(sammansättning)
 • Bedöma och motivera proportioner.
 • Din möbels tänkta användning och placering(t ex.vilomöbel, arbetsmöbel, barnmöbel)
 • Hur du motiverar din möbels former utifrån placering och funktion.
 • Design.
 • Återbruk-

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Visa vad du lärt dig

Arbetsområdet kommer avslutas med en sammanfattning/redovisning och dokumentation av arbetsprocessen i personlig loggbok.

Frågeställningar som:

 • Val av material
 • formgivning utifrån funktion och placering
 • Ev. svårigheter och hur de fick sin lösning
 • Ev. ändringar från ursprungsidén, och i så fall varför.
 • Lärdomar från arbetområdet.
 • Återbruk.
 • Arbetsprocessen.

Kommer att diskuteras.

 

Tidsram

Tretton  lektionstillfällen.

Bedömning

Se aktuell arbetsmatris.

Matriser

Sl

Utveckla Idéer på årskursanpassad nivå
Du har idéer
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån
- Syftet med arbetet - Kvalitets och miljöaspekter På årskursanpassad nivå
Du gör val men har svårt att motivera varför
Du ger enkla motiveringar till dina val
Du ger utvecklade motiveringar till dina val
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val
Använda redskap och verktyg på årskursanpassad nivå
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet
Använda material och hantverkstekniker på årskursanpassad nivå
Du behöver stöd i att använda hantverks-tekniker
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion
Du prövar och omprövar på ett genomtänkt sätt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funkton
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp i slöjden
Du använder enstaka ord och begrepp
Du förstår och använder till viss del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder till stor del ord och begrepp för att beskriva och förklara.
Du förstår och använder ord och begrepp på ett naturligt sätt för att beskriva och förklara.
Värdera den egna arbetsprocessen och resultatet på årskursanpassad nivå
Du behöver stöd i att beskriva arbetsprocessen och resultatet
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet utifrån form, funktion och kvalitet
Resonera kring slöjdföremåls:
- estetiska uttryck - kulturella uttryck På årskursanpassad nivå
Du för resonemang utan kopplingar till egna erfarenheter
Du för enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Du för utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Du för välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
 • Lgr11   kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl  7-9   Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: