Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering Fokusområde Matematik

Skapad 2016-01-25 10:11 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden. Under vår terminen kommer vi fokusera vårt arbete på matematik.
Förskola
Under vårterminen kommer vi att arbeta med matematik med alla barnen på Sländan utifrån deras individuella intresse, förutsättningar och förförståelse.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Matematiken finns överallt omkring oss och vi vill på ett lustfyllt sätt låta barnen uppleva glädjen med och skapa ett intresse för matematik. Det är viktigt att synliggöra matematiken i vår vardag och utmana barnen utifrån deras förståelse. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

I fokusområdet matematik kommer vill vi rikta arbetet kring:
- Antal - räkneramsor samt antalsuppfatning
- Språket
- Mönster - Former (cirkel, kvadrat samt triangel)
- Kategorisering och sortering 
-  Jämförelse och  mätning
- Rumsuppfattning och tid

-Problemlösning

Vi ser att flera av barnen använder sig av matematik i sin vardag då de räknar i flera olika sammanhang och många har kunskap om räkneramsan. Vissa har börjat få en förståelse om antalsuppfattningen. Vi upplever att barnen har ett visst matematiskt språk och de använder vissa termer i sin vardag. 

 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen?

På samlingarna sjunger vi och samtalar om färg och form, matematiska begrepp, antal och siffror samt om vintern. Vi räknar vilka barn som är närvarande och vilka som är frånvarande, detta visar vi konkret för barnen med hjälp av foto och namnlappar.
den dagliga dialogen med barnen är vi aktiva med att använda oss av matematiska begrepp, räkna tillsammans och uppmärksamma barnen på matematiken i vardagen. Det handlar bland annat om måltidssituationer, på- och avklädning samt den fria leken.  

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Vi kommer att arbeta med och belysa matematik i undervisningssituationer samt vid utbildningssituationerna, måltider, lek, rutinsituationer m.m. på ett lustfyllt och inspirerande sätt. 

Vi kommer att ladda ner appar på iPaden och ha skapande aktiviteter som kopplas till temat och matematik. Vi kommer även använda oss av vår nya pedagogiska verktyg smart- Tv. 

Vi kommer använda oss av vår temasaga och olika spännande material som Pippi kommer med till oss. För att fånga barnen kommer temakaraktärena Pippi, herr Nilson, lilla gubben, Tommy och Annika vara med oss och på ett lustfyllt sätt i de olika undervisningssituationerna. 

Vi kommer att ha undervisningssituationen med halva barngruppen. Det kommer att vara två pedagoger närvarande vid varje undervisningstillfälle. Beprövad erfarenhet visar att det är lättare för barnen att ta lära sig på ett lustfyllt sätt i en mindre grupp samt att alla barnen blir sedda, bekräftade och får större plats.

Varje vecka kommer vi reflektera tillsammans med barnen för att se hur vi ska arbeta vidare kommande vecka. 


Teoretisk koppling:

Elisabet Doveborg skriver om att matematiken finns överallt i vår omvärld och vikten av att reflektera över den tillsammans med en pedagog. Genom ett medvetet förhållningssätt från vuxna och möjlighet att upptäcka matematiken med andra barn ger en grund i deras matematiska utveckling. (Doveborg 2006)

Vygotskij menade att barn lär genom socialt samspel. Barn lär av andra barn, av andra vuxna m.m. i olika sammanhang. Genom att se det kompetenta barnet och ge dem möjlighet att lära av varandras kommunikation och erfarenheter blandar vi barn i olika åldrar i de olika grupperna.

Vi pedagoger har reflekterat över vår syn på matematik för att veta vad och i vilka situationer vi kan utnyttja vardagssituationerna till att naturligt lyfta matematiken tillsammans med barnen. Johansson (2005) skriver att de arbetslag som gemensamt reflekterar tillsammans sin syn på lärande och förhållningssätt gentemot barnen genomsyrats av en positiv lärande miljö för barnen.

Hur planerar vi att arbeta med: Hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Vi kommer att arbeta med motorik och hälsa genom att prata om kroppen, mat och ha rytmik och rörelse med barnen och koppla detta till arbetet med matematik.

När det gäller kulturell mångfald har vi valt att arbeta med böcker från "Olika förlag". Vi kommer att belysa barnens hemkulturer i olika sammanhang.  Vi kommer att räkna och arbeta med ord på olika språk som är representerade i vår barngrupp. Vi kommer även använda oss av olika pedagogiska appar och "Pen Pal" för att arbeta med flerspråkighet. 

Vi kommer att erbjuda barnen olika skapande-aktiviteter, både enskilt och i grupp, vid undervisningstillfällen samt vid utbildningssituationer.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och undervisningssituationer. 
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: