Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Memory

Skapad 2016-01-25 17:13 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola

Utifrån min egen beprövade erfarenhet har jag sett att introducera spel ger barnen förutsättningarna att öva sina förmågor till empati och matematiskt tänkande. I spelet memory finns en grundstruktur som bygger på turtagning och hänsynsfullhet, vilket utvecklar den empatiska förmågan. Att kunna se likheter och olikheter och samtala om mönster och parbildning, ges barnen möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande.

Innehåll

Utifrån forskning

När vi i förskolan arbetar med att stärkas barns empatiförmåga är det viktigt att vi tänker på att göra det konkret och begripligt. Mycket av den empatiska processen är dolt för ögat. Det är först när den kommer till uttryck i empatiska beteenden den blir iakttagbar (Öhman, 2003).

Matematik innebär att observera och koda likheter och olikheter i omvärlden, ofta genom symboliska representationer. Det är att skapa förståelse av hur saker och ting relaterar till varandra. Men även en social vetenskap där det är av betydelse att symboliskt göra sig förstådd och att förstå andra (Schoenfeld, 1994). Ernest (1998) menar att i samspelet och kommunikationen med vuxna kan barnet ta del av den kollektiva förståelsen av och kunskapen om ett fenomen. Mix (2002) ger exempel på detta i en studie som sträcker sig över en längre tid. Den visar att sociala aktiviteter stimulerar barns tänkande i högre grad än aktiviteter där föremål sorteras och manipuleras utan naturlig koppling till andra människor eller sociala sammanhang. Det sociala samspelet är betydelsefullt för den kognitiva utvecklingen på så sätt att aktiviteterna tillsammans med andra människor blir mer meningsfulla och motiverande.

 

Mål

Är att barnen ska utveckla:

 • förmågan till socialt samspel
 • förmågan att se samband
 • förmågan att se mönster
 • förmågan att samtala/reflektera

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för spelets regler. Då i ser att de är intresserade för mönster och spel.

Metod ( hur gör vi? Material och aktiviteter för att utmana förmågor inom alla delar av lärandeindex).

 • Övar på hur spelet är uppbyggt.
 • Övar på turtagning och begreppen före/efter.
 • Samtalar om bilderna är de lika eller inte.
 • Samtalar om antal och par.
 • Övar på hänsyn och hjälpsamhet.

Tillfälle 1 18/1-2016

 

Med hjälp av memory spel kommer vi introducera spelet. Vi såg att i gruppen finns det en erfarenhet av att spela memory. När vi spelar samtalar vi om vad som finns på bilderna och om likheter & olikheter. Vi övar på spelets regler med turtagning och att bara vända två bilder åt gången. Begrepp vi använder oss av är före och efter. Vi samtalar om mängden och att två kort blir ett par.

 

Tillfälle 2 25/1-2016

 

Tog reda på deras erfarenheter och hur de tänker att man gör när man spelar.

Felicia B: Likadana par.

Felicia L: Man gör så här ( hon visar genom att vända upp ett kort).

Hugo T: Man får ha dom hos sig.

Tillfälle 3 1/2-2016

Vi började med en reflektion. Där barnen fick reflektera över hur spelet spelas. De fick välja vilket memory de ville spela. Då alla ville olika fick de rösta genom att lägga kapla stavar på det memory de ville spela. 

Tillfälle 4/4- 2016

Utvärdering (Sammanfattning av projektet. Verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm.)

Jag kan se att under denna process har barnen visat empati för varandra genom att de hjälpt sina kompisar att hitta par. De berättar och pekar vilka kort man ska vända upp. När de visat för varandra har jag kunnat sätta ord på empatiska handling och på så sätt förstärka deras förmåga och vilja till att hjälpa en kompis. Vilket stödjer forskningen jag utgått ifrån.

Utifrån forskningen kan jag se hur de utvecklat sin matematiska förmåga genom de olika strategier som utvecklats under projektet och hur de kodat av likheter och olikheter.

Jag kan se att det sociala samspelet har varit betydelsefull då barnen lärt av varandra och har satt ord på hur man kan göra.f

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: