Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2016-01-27 16:44 i Änggårdens förskola Ale
"En viktig uppgift för vår verksamhet är att grundlägga och förankra de värden vårt samhällsliv vilar på" (Lpfö98)
Förskola
"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas." (Lpfö98)

Vi vill försöka möta de enskilda barnen i det som känns tryggt för just dem. Vi kommer därför att observera och fördjupa relationer. Vi kommer att jobba med värderingar, regler och rättigheter. Vi kommer dessutom att arbeta med en föränderlig miljö för att hitta gemensamma intressen och skapa nya möten.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

I enlighet med likabehandlingsplaner så använder vi oss av olika former av kartläggningar för att se vilka relationer som finns i gruppen och hur dessa eventuellt förändras.

Mål

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Omformulering av läroplansmål

Vi vill att barnen skall reflektera kritiskt och ha förmåga och möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor på förskolan.

Vi vill att de skall känna empati och förstå att deras handlingar kan påverkar andra.

Vi vill att de skall bli medvetna om att de har vissa skyldigheter i samvaron på förskolan, i naturen och i samhället.

Vi vill att de skall känna sig betydelsefulla.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi använder ett medvetet rikt språk i våra samtal.

Vi värderar barnens tankar och erfarenheter högt och ger inte alltid de vuxnas kunskap företräde.

Vi observerar och samtalar med barnen i olika situationer under dagen för att komma underfund med deras värderingar, synpunkter och logik.

Vi uppmärksammar barnen på känslor som väcks och behov som behöver tillgodoses både hos dem själva och andra.

Vi arbetar mycket med att medvetandegöra barnen genom att visa på vad de kan, hur de lär sig/utvecklas, varför vi har regler och rutiner och vilka konsekvenser deras handlingar kan få för andra (ansvar).

Vi använder demokratiska metoder som röstning för att fatta olika typer av beslut.

Vi läser, dramatiserar och ser på filmer där man får möjlighet att sätta sig in i eller ta del av andra perspektiv än de egna. Vi har också möjlighet att spela upp scenarior från verkligheten genom appen "Ritprata"

Uppföljning

Reflektioner har blivit flitigt förekommande på avdelningen. Vi reflekterar inte bara över hur vi är eller vad vi lär utan också kring böcker, spel och appar. Vad är bra? Vad är mindre bra och vad kan man lära sig eller vad tränar man? Vad tycker du? Hur upplever du det här? Tack för hjälpen!

Utvärdering

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: