Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek

Skapad 2016-01-27 18:24 i Förskolan Eken Östhammar
Språklek utifrån Bornholmsmodellen
Förskola
Barnen födda 2010 har språklek en gång i veckan cirka 15-20 min, gruppen består av åtta barn och två pedagoger. Dessa språkstunder är planerade utefter Bornholmsmodellen. Läs mer under rubriken metod för att veta mer om hur modellen är uppbyggd i stora drag.

Innehåll

Syfte

Syftet är att barnen ska få ett ökat ordförråd och en ökad medvetenhet om skriftspråket. Det är också att de ska få en positiv bild av språklek och olika språkliga aktiviteter.

Mål från förskolans läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Metod

Barnen födda 2010 har språklek en gång i veckan cirka 15-20 min, gruppen består av åtta barn och två pedagoger. Dessa språkstunder är uppbyggda efter Bornholmsmodellen. Böckerna jag utgått från är Bornholmsmodellen- vägen till läsning, språklekar i förskoleklass skriven av Ingvar Lundberg och Språklekar efter Bornholmsmodellen - en väg till skriftspråket av Ingrid Häggström.

Lundberg skriver att god läsutveckling vilar på fyra grundpelare:

 1. Språklig medvetenhet
 2. Bokstavskunskap
 3. Ett gott ordförråd
 4. Motivation eller uppgiftsorientering (uppmärksamhet, koncentration och uthållighet)

Detta är något som beaktas i planeringen av språkstunderna.

Planeringen är indelad under fem rubriker, under dessa rubriker kommer vi göra en mängd övningar/lekar som berör området.

 1. Lyssna på ljud
 2. Ord och mening (förstå att mening kan delas upp i ord, ord har både ett innehåll och en form)
 3. Första och sista ljudet i ord
 4. Fonemens värld - analys och syntes (hur är ett ord är uppbyggt, även öva på att ljuda samman enskilda ljud till ord).
 5. Bokstävernas värld - på väg mot riktig läsning (fonemen/ljuden representeras av bokstäver)

Hur länge och hur många övningar som genomförs under varje rubrik kommer att variera beroende på barnens intresse och behov.

Dokumentation och reflektion

Språkstunderna dokumenteras med kamera men också med papper och penna för att komma ihåg vad som sades. Dokumentationen används sedan i det systematiska kvalitetsarbetet, reflektionen över hur uppgiften/leken utfördes och togs emot av barnen ligger till grund för nästkommande tillfälle.Dokumentationerna publiceras i unikum så att det finns möjlighet för barnen att med stöd berätta hemma för sin familj om vad de gjort på språkleken. Ibland sätts även dokumentationen upp på avdelningen. Där kan barnen mötas vid fotografierna och samtala kring det lärande de har upplevt, sätta ord på sina erfarenheter. Detta kan bidra till att barnen som är med i språkleken inspirerar de andra barnen på avdelningen att leka mera med språket.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: