Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Vt 2016, Geometri

Skapad 2016-01-27 20:49 i Furulunds skola Partille
I detta arbetsområdet arbetar vi med sträckor, geometriska figurer, omkrets, area, vinklar, symmetri och längdenheter.
Grundskola 4 Matematik

Här övar vi på att jämföra, uppskatta och mäta längd i m, dm, cm och mm. Du kommer att få lära dig mer om olika geometriska figurer. Du kommer även att få lära dig vad omkrets och area är och hur man mäter dem.

Innehåll

MÅL

Du kommer att få lära dig följande:

 • Kunna namnge olika geometriska figurer och kunna beskriva dem.
 • Kunna rita sträckor och veta hur man mäter dem
 • Få kunskap om måttenheterna m, dm, cm och mm
 • Veta skillnaden mellan omkrets/area och veta hur man mäter dem.
 • Uppskatta och mäta längd och kunna växla mellan olika längdenheter.
 • Veta vad en rät, spetsig och trubbig vinkel är.
 • Bedöma vinklars storlek.
 • Visa symmetrilinjer och avgöra om ett föremål är symmetrisk eller asymmetrisk.
 • Göra färdig en bild så att den blir symmetrisk.

Du kommer att få lära dig följande begrepp:

 • kvadrat, rektangel, cirkel, triangel, parallellogram och månghörning.
 • Hörn, sida och kant.
 • Omkrets och area.
 • Skärningspunkt, sträcka, linje, punkt och stråle.
 • Symmetri och symmetrilinje.

 

 

 

ARBETSSÄTT

- Praktiskt (Spel, laborationer) 

- Teoretiskt (Genomgångar, Matteboken)

- Digitalt (Övningar, spel på datorn) 

BEDÖMNING

- Fortlöpande under arbetet - Är jag på rätt väg?

- Diagnos.  

- Rita en bild av geometriska figurer.  

- Matrisen (Självskattning+ Lärarens bedömning). 

Matriser

Ma

FÖRMÅGA att använda och analysera BEGREPP

Använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag känner igen och konstruerar de geometriska objekten rektangel, kvadrat, triangel, cirkel och olika månghörningar.
Jag benämner rätt figurer och kan rita figurerna, även med bestämda längder. Ex: Rita en rektangel med sidorna 2cm och 4cm.
Jag kan beskriva olika geometriska figurers egenskaper.
Jag beskriver enkla samband. Ex: En kvadrat har fyra lika långa sidor.
Jag beskriver skillnader och likheter mellan olika geometriska objekt. Ex: Skillnaden mellan en kvadrat och en rektangel är att i kvadraten är alla sidor alltid lika långa.
Jag kan beskriva begreppet symmetri.
Jag kan visa symmetrilinjer och avgöra om ett föremål är symmetriskt eller asymmetriskt.
Jag kan göra färdigt en bild så att den blir symmetrisk.

FÖRMÅGAN att välja och använda lämpliga METODER

Väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag mäter längder.
Jag mäter längder i hela enheter, m, dm, cm och mm.
Jag ritar en sträcka med given längd.
Jag förstår begreppet omkrets och kan beräkna omkretsen av tvådimensionella figurer.
Jag beräknar omkretsen av en kvadrat, rektangel och olika månghörningar. Ex: Sidan på en kvadrat är 4cm. Hur stor är omkretsen?
Jag beräknar utifrån en given omkrets och ger förslag på sidornas längd. Ex: En rektangel har omkretsen 14cm. Ge två förslag på hur den skulle kunna se ut.
Jag beräknar utifrån en given omkrets och andra givna förutsättningar en figurs olika sidor. Ex: Omkretsen av en rektangel är 180cm. Den ena sidan är 10cm längre än den andra. Hur långa är sidorna?
Jag förstår begreppet area och kan beräkna area av tvådimensionella figurer.
Jag beräknar arean på enklare figurer som kvadrat och en rektangel. Ex: Ett rum har måtten 3m och 5m. Hur stor är arean?
Jag beräknar arean av enklare sammansatta figurer. Ex. Beräknar arean av en figur som består av två rektanglar.
Eleven beräknar arean av mer avancerade sammansatta figurer. Ex: Beräkna arean av en figur som består av två rektanglar och två kvadrater.

FÖRMÅGAN att formulera och lösa PROBLEM

Formulerar och löser problem med hjälp av matematik samt värderar och valda strategier och metoder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag använder strategier i problemlösning.
Jag läser av och löser enklare problem. Ex. Hur mycket kostar stängslet, om hon behöver 12 meter och det kostar 10kr per meter?
Jag löser problem i enklare situationer även om räknesätt inte är angivet. Ex: Hur många stolpar behövs längs en 20 meter lång kant, om stolparna ska sitta med 2 meters mellanrum?
Jag löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedöma rimligheten. Ex: Hur många kvadrater och trianglar behövs för att fortsätta ett tio meter långt mönster?

FÖRMÅGAN att föra och följa RESONEMANG

För och följer matematiska resonemang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag för och följer matematiska resonemang genom att ställa frågor, samt framför och bemöter argument.
Jag beskriver enkla samband. Ex: En kvadrat har fyra lika långa sidor.
Jag resonerar kring olika lösningar och beskriver mer avancerade samband. Ex: De två motsatta sidorna i en rektangel är alltid lika långa.
Jag kan jämföra olika lösningar och dra egna slutsatser. Ex: Vilken metod tycker jag är den bästa för uppgiften?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: