Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Näckrosen VT 2016

Skapad 2016-01-29 14:19 i Regnbågen Dibber Sverige AB
I grovplaneringen beskriver vi hur vår verksamhet ska läggas upp under vårterminen 2016.Under HT jobbade vi med att skapa rutiner och trygghet på avdelningen.Den här terminen kommer vi att jobba intensivt med språket. De yngre barnen har börjat mer tema Quintus medan de äldre jobbar med planeter.Alla våra pedagogiska planeringar ska kopplas till förskolans läroplan.
Förskola
En övergripande presentation:

På Näckrosen har vi 20 barn i åldrarna 3-6 år samt tre pedagoger som har lång erfarenhet inom pedagogik och barnomsorg.

Vår avdelning består av 3 rum och ett litet kök där vi kan leka,pussla,dansa men även vila och baka.

I området finns det 3 olika lekplatser där vi kan leka, spela fotboll eller åka pulka på vintern.

De intentioner som finns för gruppens arbete har sin grund i trygghet,service och lärande utifrån Lpfö 98/10.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet 

Normer och värden

På Näckrosen strävar vi efter att arbeta utifrån en gemensam barnsyn och ett förhållningssätt som sätter barns perspektiv i fokus. Detta gör vi genom att:

- vi sätter barnet och dess lärande i centrum

- vi stimulerar barnen till lärande i en rolig, inspirerande och lekfull miljö

- vi anpassar oss efter barnets behov

- vi ger alla barn lika möjlighet till utveckling

- alla barn är lika mycket värda och äger alla olika styrkor som skall lyftas fram lika mycket

- vi uppmärksammar alla barn varje dag

- vi ger tid och möjlighet för barnen att utvecklas och lära sig nya saker

- vi vill att alla barn ska känna sig trygga hos oss

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Barns inflytande

För att barnen ska kunna vara delaktiga i den dagliga samvaron så krävs det att vi pedagoger lyssnar på det enskilda barnet. Detta skall vi uppnå genom att:


- lyssna på barnens åsikter, tankar, behov och intressen samt utforma verksamheten och miljön efter det,
- ge barnen möjlighet att påverka sin situation och förskolans verksamhet,
- barnen uppmuntras att på olika sätt bli mer självständiga i sina val av aktiviteter, material och lek,
- vi låter barnen få se konsekvenserna av sitt handlande i olika situationer.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Utveckling och lärande

Vi erbjuder barnen aktiviteter som stimulerar till utveckling och lärande utifrån Lpfö 98/10. Detta ska vi uppnå genom att:
- vi har ett förhållningssätt som grundar sig på en respekt för barnet, dess behov och förmåga, så att barnen utvecklar sin nyfiket och tolerans,
- vi uppmuntrar barnen att utforska världen runt omkring dem,
- vi skapar en lekfull och lärande miljö,
- vi tror på barnens förmåga.

Den här terminen ska vi jobba med Quintus, Vilse och Drömmen om det goda för att skapa rutiner och trygghet på avdelningen.Vi lyssnar till vad som berättas i leken och utifrån det kommer vi att planera vår verksamhet. Den fria leken är en viktig del i barnens utveckling som främjar bland annat samarbete, turtagande och självständighet. Vi pedagoger försöker vägleda barnen att ta ansvar för vad de vill leka.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Förskola och hem

Föräldrasamverkan:


Vi vill ha bra kontakt med våra föräldrar och göra de delaktiga i allt vi gör. Detta skall vi uppnå genom att:
-ha nära samarbete med hemmet viket ger föräldrarna möjlighet till insyn och inflytande i vårt arbete
- pedagogerna ansvarar för att den daglig kontakten vid hämtning och lämning blir bra
- vi ska visa respekt för varandra
- ha utvecklingssamtal och föräldramöte en gång per termin eller vid behov.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärandeprocess. Verksamheten dokumenteras bland annat med hjälp av digitala verktyg. Dokumentation gör att föräldrarna blir delaktiga och ger dem möjlighet att följa barnens utveckling på förskolan.

I vårt arbete med pedagogisk dokumentation arbetar vi med:
Unikum (webbverktyg för samarbete kring lärandet i förskolan)
Projekt (ett verktyg för dokumentation, reflektion och utvärdering)
Väggdokumentation (som gör vår verksamhet synlig för föräldrar och barn)
Bilder (som visar på hur barnen lär, leker och utvecklas)
Anteckningar (för att tydliggöra barnens arbete och tankar utifrån observationer och barnens egna redovisningar) 

En viktig del i hela verksamheten är utvärdering av arbetet på förskolan. Vi utvärderar och reflekterar i arbetslaget och tillsammans med barnen efter avslutad aktivitet och innan nästa träff. Vi samtalar, tittar på bilder för att göra barn delaktiga och få en uppfattning om och hur barnen lär sig av aktiviteten. Genom en gemensam utvärdering av den pedagogiska dokumentationen går vi tillbaka och tittar på vad vi har gjort tidigare.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: