Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy, Ge och Ke: Klimatförändringar

Skapad 2016-01-30 15:35 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Ämnesövergripande tema i geografi, kemi och fysik, vi tittar på klimatförändringar och energiförsörjning.
Grundskola 7 – 9 Geografi Kemi Fysik
Vi jobbar med klimatförändringar och funderar på olika lösningar.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Konkretiserade mål

I arbetsområdet ska eleven jobba mot att kunna:

- resonera om klimatförändringar och energiförsörjning, olika förklaringar till dessa och se konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen. 

- redogöra för olika lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och miljö vägs in.

- använda begrepp och modeller kopplade till klimatfrågan och energi

 

Bedömning

I arbetet med klimatförändringar och energiförsörjning bedöms elevens förmåga att:

- förklara och se konsekvenser, här är det viktigt att man har stöd för det man säger och att förklaringarna innehåller både djup och bredd.

- värdera lösningsförslag, även här är djup och bredd viktigt samt att det man säger har stöd i fakta.

- använda begrepp, här bedöms bredden av begrepp som används och med vilken precision de används.

Matriser

Fy Ke Ge
Geografi, kemi och fysik: Klimatförändringar

----------------------->
----------------------->
----------------------->
Förklara
(Fy + Ge + Ke)
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och energiförsörjning och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och energiförsörjning och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och energiförsörjning och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Värdera
(Fy + Ge + Ke)
Du redogör för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och miljö vägs in.
Du redogör för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och miljö vägs in.
Du redogör för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och miljö vägs in.
Begreppskunskaper
(Fy + Ge + Ke)
Du använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. (Viss användning)
Du använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. (Relativt god användning)
Du använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. (God användning)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: