Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation, division och bråk

Skapad 2016-01-31 11:47 i Östervåla skola F-6 Heby
Undervisningen i matematik baseras på matematikmaterialet Favorit matematik åk 2 med gemensamma genomgångar och arbete. Utöver detta kommer vi att individualisera för att kunna möta varje elev där den befinner sig. Vi kommer att laborera, föra matematiska resonemang samt testa olika lösningsstrategier. Eleverna kommer att jobba både självständigt och i mindre och större grupper. Vi kommer också att jobba med praktisk matte.
Grundskola 2 Svenska Matematik

Under detta avsnitt kommer vi att jobba med multiplikation, division och bråk.
Fokus kommer att ligga på 2:ans, 5:ans och 10:ans tabell. Vi kommer också att jobba med 3:ans och 4:ans tabell.

Innehåll

1. Övergripande mål

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

2. Kursplanemål:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

3. Konkretiserade mål:

Undervisningen i matematik ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda och analysera matematiska begrepp samt se hur de hänger ihop med varandra.
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa problem.
 • med hjälp av matematiken förklara för andra det du kommit fram till under arbetets gång.

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma:

 • hur du kan lösa enkla matteproblem. Du använder en metod som passar bra för att lösa problemet.
 • om du kan använda dig av områdets begrepp. (multiplikation, division, bråk, faktor, produkt, täljer, nämnare, kvot, hälften, halv, tredjedel, fjärdedel)
 • om du kan kopplar ihop begreppen med rätt symbol.
 • din förståelse för tal i bråkform. (halv, tredjedel, fjärdedel)
 • din förmåga att välja rätt metod och göra beräkningar med multiplikation och divison.
 • din förmåga att använda huvudräkning inom multiplikation och divison. (2:ans, 5:ans och 10:ans tabell)
 • din förmåga att använda likhetstecknet så det blir lika mycket på varje sida.
 • din förmåga att beskriva och prata om hur du gör dina uträkningar.
 • din förmåga att förklara hur du tänkt och förstår hur andra tänker.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

5. Undervisning:

Vi kommer att:

 • arbeta med detta i matteboken Favortit 2A kap. 4 och 5 samt Favorit 2B kap. 2.
 • ha muntliga genomgångar tillsammans inför varje nytt område. Där kommer vi diskutera igenom nya metoder och sätt att tänka. Vi kommer också att gå igenom nya begrepp och vad de betyder.
 • jobba praktiskt både med den egna kroppen och med laborativt material.
 • spela spel.
 • diskutera och hjälpa varandra.
 • ramsräkna multiplikationstabellerna 2, 3,4, 5 och 10.
 • redovisa våra uppgifter genom att rita, skriva och berätta.

6. Tillämpningsuppgift:

I slutet av arbetsområdet kommer du att få göra ett individuellt test som handlar om det vi jobbar med. Du får också göra en egen bedömning av ditt arbete. Du kommer också att få göra ett multiplikationstest. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: