Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Berätta, läsa och skriva

Skapad 2016-01-31 13:48 i Ätranskolan Falkenberg
Under läsåret ht-15 och vt-16 får du möjligheter att utveckla och fördjupa dina kunskaper i svenska. Vi arbetar med tema: berätta, läsa och skriva.
Grundskola 3 Svenska
Under läsåret ht-15 och vt-16 får du möjligheter att utveckla och fördjupa dina kunskaper i svenska. Vi arbetar med tema: berätta, läsa och skriva.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att berätta, tala och skriva under läsårets gång. Bedömningen sker fortlöpande i takt med att vi arbetar i tema för att nå målen. Jag bedömer din förmåga att:

Berätta

 • Berätta i grupp och lyssna på andra.
 • Återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad du menar.
 • Berätta en händelse så att poängen blir tydlig
 • Berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
 • Beskriva olika saker så att man förstår vad du menar.
 • Förklara så att andra förstår vad du menar.
 • Ge och ta muntliga instruktioner.
 • Tala om vad du tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.

Läsa

 • Använda olika strategier för att läsa och förstå olika slags texter.
 • Förstå det du läser och berätta vad det handlar om.
 • Dra slutsatser och göra förutsägelser med hjälp av ledtrådar och information som både uttrycks och inte direkt uttrycks i texten.
 • Reflektera över olika texters innehåll och koppla till egna erfarenheter.
 • Kännedom om olika avkodningsstrategier.
 • Att du läser och förstår enkla instruktioner.

Skriva

 • Skriva berättelser med början, mitten och slut, med en handling som har röd tråd.
 • Skriva meningar med stor bokstav och punkt.
 • Du kan stava elevnära ord.
 • Har kännedom om några stavningsregler ex. dubbelteckning, ng-, sj-, tj-ljudet.
 • Strategier för att ta reda på hur ord stavas.
 • Skriva faktatexter och instruktioner med egna ord så andra förstår.
 • Strategier för att planera ditt skrivande, ex. tankekarta lista eller sexfältare.
 • Bearbeta dina texter och på så vis förbättra dem. 
 • Argumentera och uttrycka din åsikt i skriven text..

Undervisning och arbetsformer

Under läsåret arbetar vi på olika sätt med svenska. Vi arbetar i böckerna Grönt ljus LÄSA och SKRIVA. Där du får möjligheter att utveckla din förmåga att läsa med olika strategier och skriva olika typer av texter.

Under läsåret har vi genomgång av ordklasserna, substantiv, adjektiv, verb och räkneord. Vi kommer bland annat att titta på Grammatikbolaget samt göra övningar i par. 

Under läsåret kommer du även att få chans till att skriva olika typer av texter med olika mottagare, innehåll och syfte. Vi kommer tillsammans att diskutera olika strategier för att planera sitt skrivande så som tankekarta, lista och sexfältare. Du får också möjlighet att bearbeta dina texter och på så vis förbättra dem. Under arbetets gång får du feedback från mig med förslag till utveckling och förbättring av ditt skrivande.

Under vt-16 får du möjligheter att läsa andra elevers texter och bedöma dem efter kriterierna: Röd tråd, början, kronologisk ordning (början, mitten och slut) och stavning. Du arbetar i par eller mindre grupp samt redovisar din bedömning inför klassen.

I undervisningen får du möjlighter att träna på högläsning genom kompisläsning eller högläsning i helklass. Under ht-15 och delar av vt-16 kommer du även att läsa högt enskillt med mig. Det blir också tid till egen tystläsning. 

Under läsåret får du också möjligheter att redovisa dina tanar och åskter i klassen. Vi undersöker genom olika övningar och drama-undervisning kopplad till svenska hur talspråk, betoning och kroppspråk påverkar vårt uttryck.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: