Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 vt 2016 Österskolan

Skapad 2016-01-31 18:04 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för det fortlöpande arbetet i svenska för en hel termin för årskurs 1. Arbetet i svenska är till stor del integrerat i vårt temaarbete.
Grundskola 1 Svenska
Arbetet med svenska är till stor del integrerat i våra tema-arbeten. Vi läser och skriver om innehållet i temat. På så vis kan intresset och motivationen för att läsa och skriva öka. Uppgifterna blir meningsfulla. I ettan är det viktigt att barnen kommer igång med sin läsning, känner lust för att läsa och skriva samt tror på sig själva i dessa förmågor.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang. Eleverna ska få kunskap om hur man formulerar egna åsikter och tankar.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

I undervisningen ska eleverna få möta och få kunskap om olika typer av skönlitteratur.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara en grund och drivkraft i undervisningen.

Undervisningens innehåll: Vad?

Läsa och skriva

 • Alfabetet, vokaler och konsonanter
 • Samband mellan ljud och bokstav
 • Lässstrategier för att förstå texter
 • Skapande av olika typer av texter. Ord och bild samspelar.
 • Enkel textbearbetning.
 • Skriva på ipad och nu lite mer för hand
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken.
 • Stavning: ng-ljudet och enkel/dubbelteckning

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal och berättande om vardagsnära ämnen.
 • Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, myter och sagor.
 • Faktatexter för barn

 

Språkbruk

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning

 • Gemensamt söka information i böcker och på internet

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi arbetar delvis arbeta efter metoden ”Att skriva sig till läsning” som grund, för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Detta kräver ipads som skrivverktyg.

Då eleverna skriver egna texter på en ipad övar de automatiskt hur bokstäverna i alfabetet låter och ser ut, samt hur orden de vill skriva låter. Eleverna stimulerar, motiverar och lär av varandra genom att de arbetar parvis ibland. De får genast bekräftelse genom att pedagogen läser vad de har skrivit. Motivationen kan för många bli bättre genom att man har en tydlig mottagare och man kan förmedla det man vill utan finmotoriska svårigheter.

Eleverna får efterarbeta sin text på olika vis, beroende på hur långt man kommit i sin läs- och skrivutveckling. Det kan ske direkt på datorn eller genom att skriva ut texten  och jobba med den.

På ett tidigt stadium kan vi börja diskutera stavning, meningar och ordföljd då dessa fenomen blir tydligare och lättare att rätta till via en ipad.

Utifrån våra teman får eleverna styrda skrivuppgifter för att inspirera deras skrivande. Vi jobbar med olika typer av texter t.ex. sagor, dikter och faktatexter.  Parallellt arbetar eleverna med olika finmotoriska övningar för att utveckla sin finmotorik samt viss träning att skriva bokstäverna med penna. Vissa uppgifter och mindre texter skriver vi för hand.

Vi skriver ibland gemensamma texter på datorn, via en projektor. Eleverna är med och formulerar, rättar och bearbetar. Vi diskuterar stavning och meningar.

Eleverna får i samråd med pedagogen välja egna lagom svåra böcker att läsa, i skolan och som läsläxa, för att träna läsningen och få en egen läsupplevelse.

Vi tränar läsning av texter i alla möjliga tänkbara sammanhang och ämnen. Vi läser gemensamma texter som anknyter till temat.

Vi har högläsning, då vi sedan bearbetar innehållet t.ex. genom samtal, bild- eller skrivuppgift. Vi gör olika språklekar och övningar.

Varje dag, samt mer specifikt i Livskunskapen, har vi samtal om aktuella, vardagsnära händelser då eleverna får återberätta samt uttrycka sina tankar, åsikter och känslor. Vi samtalar om och dramatiserar ord och begrepp som uttrycker känslor.

I relevanta och aktuella situationer, framför allt i samband med våra teman, tar vi upp och tränar olika ämnesord och begrepp.

Eleverna läser upp sina egna texter och visar bilder för varandra.

Vi gör olika övningar och lekar med alfabetet.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter och visar att hen har förstått det viktigaste av innehållet.
Eleven kan skriva enkla texter på en ipad. I texterna har eleven börjat använda stor bokstav och punkt samt gör mellanrum mellan orden.
Eleven kan kombinera text och bild för att förtydliga och förstärka budskapet.
Eleven kan beskriva en vardaglig händelse så att innehållet tydligt framgår.
Eleven kan ge och ta muntliga instruktioner.

Bedömning

 • Gemensamma samtal och diskussioner.
 • Skrivuppgifter
 • Lyssna på elevens läsförmåga, utgå från ett läsutvecklingsschema
 • Återberätta/svara på frågor utifrån en läst text.
 • Situation då eleven ger och tar muntliga instruktioner, t.ex. en lek eller spel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: