Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2016-02-02 07:14 i Surteskolan Ale
Grundskola 4 Geografi Svenska

Sverige är ditt land, det landet du bor i. Men vad vet du egentligen om Sverige? Hur ser Sverige ut? Vilket är vårt högsta berg? Vilken är vår största sjö? Var bor de flesta människor? Vilket landskap bor du i? Detta är några av de frågor du kommer att få svar på i vårt arbete om Sverige.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

 • namn och läge på Sveriges landskap, orter, berg, hav och vatten
 • kartan och hur den är uppbyggd med färger, symboler och skala och hur man hittar i en kartbok
 • hur det ser ut i olika delar av landet
 • hur vi människor använder och påverkar vår livsmiljö
 • viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi, t.ex. väderstreck, naturtillgång och bygd
 • hur man kan använda olika källor för att söka information och hur man väljer ut relevant fakta
 • hur man gör fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, t.ex. hur marken används i det område du bor

Det här ska du kunna:

 • förstå hur en kartbok är uppbyggd och hur man använder den
 • känna till vad kartans färger och symboler betyder
 • tolka olika slags kartor
 • namn och läge på några av Sveriges landskap, orter, berg och vatten
 • hur naturen ser ut i olika delar av Sverige och varför
 • förklara några natur- och kulturlandskap i Sverige (Surte)
 • förklara vilka Sveriges största naturresurser är och vad de används till
 • hur befolkningen i Sverige är fördelad och förklara varför
 • förstå och använda begrepp som väderstreck, landskap, kust, slätt, tätort, glesbygd, naturresurs
 • söka information om ett landskap och sammanställa informationen i en presentation
 • göra en jämförelse mellan två landskap och hitta likheter/skillnader som du analyserar

 

Så här kommer vi arbeta

 • se olika filmer om Sveriges landskap, natur och kultur
 • göra olika kartövningar där vi lär oss hitta i kartböcker, använda register och tyda kartans tecken och färger
 • använda läroböcker som Upptäck Sverige och Geografi 4-6
 • träna oss på att söka fakta om Sverige ur olika källor och sammanställa relevant fakta, med hjälp av tankekartor, i egna faktatexter
 • använda våra digitala läromedel Espresso och Skolplus
 • använda olika webbsidor som Webbmagistern och Seterra
 • arbeta både enskilt och i grupp om landskap/landsdelar
 • undersöka hur natur- och kulturlandskapet ser ut i vår närhet

Så här kommer du att få visa dina kunskaper och förmågor - bedömning

 • Söka och sammanställa information om ett landskap (enskilt arbete)
 • Jämföra två landskap och berätta om likheter/skillnader - venndiagram (pararbete)
 • Göra en "säljande" presentation om en landsdel där ljud, bild, ord samspelar (grupparbete)
 • Kartprov Sveriges namngeografi
 • Resonera kring olika geografiska frågeställningar

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Avsnitt 7

Kopplingar till läroplan

 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
 • Ge  E 6
  I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
 • Ge  E 6
  Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 6
  Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
 • Sv  E 6
  Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Matriser

Sv Ge
Geografi - Sverige

Sverige

Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Namngeografi
Du kan placera ut några få landskap, städer, sjöar, hav och älvar i Sverige på kartan.
Du kan placera ut flera landskap, städer, sjöar, hav och älvar i Sverige på kartan.
Du kan placera ut de flesta landskap, städer, sjöar, hav och älvar i Sverige på kartan.
Natur- och kulturlandskap
Du kan ge exempel på något natur- och kulturlandskap i ditt närområde/i Sverige.
Du kan ge exempel på några natur- och kulturlandskap i ditt närområde/i Sverige och kan förklara några orsaker och konsekvenser.
Du kan ge exempel på flera natur- och kulturlandskap i ditt närområde/i Sverige och förklara flera orsaker och konsekvenser.
Naturresurser
Du känner till några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du känner till några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Använda kartbok/Tolka kartor
Du visar viss förmåga att använda kartbok och tolka kartor.
Du visar god förmåga att använda kartbok och tolka kartor.
Du visar mycket god förmåga att använda kartbok och tolka kartor.
Geografiska begrepp
Du använder några få geografiska begrepp.
Du använder flera geografiska begrepp och visar att du förstår vad de betyder.
Du använder många geografiska begrepp och visar att du förstår vad de betyder.
Söka information/Skriva faktatext
Du kan med stöd av vuxen eller tillsammans med en annan elev skriva en kortare faktatext där ni hämtar information från någon källa.
Du kan själv skriva en kortare faktatext och hämta information från några källor.
Du kan självständigt skriva en längre faktatext och hämtar information från flera olika källor. .
Jämförelse och analys
Du kan nämna någon likhet eller skillnad mellan två olika landskap. I din jämförelse har du med något resonemang om natur- och kulturlandskap, resurser och befolkning.
Du kan nämna några likhet och skillnad mellan två olika landskap. I din jämförelse har du med några resonemang om natur- och kulturlandskap, resurser och befolkning.
Du kan nämna flera likheter och skillnader mellan två olika landskap. I din jämförelse har du med flera resonemang om natur- och kulturlandskap, resurser och befolkning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: