Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-02-03 08:38 i Tärnsjö skola Heby
Planering för vårt arbete med Norden.
Grundskola 5 Svenska Geografi

Geografi: Vi lever i Norden, som består av Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Färöarna och Grönland räknas också till Norden eftersom de tillhör Danmark. Ögruppen Svalbard hör till Norge.

I vårt arbete kommer vi också att lära oss mer om kartor och geografiska begrepp.

Svenska: Samtidigt som vi lär oss mer om Norden så övar vi också på att läsa och att skriva faktatexter. Att ta reda på fakta från olika källor som vi värderar och att söka på internet och värdera den informationen.

Vi kommer att lyssna på de nordiska språken och få kunskap om olika nordiska författare.

Innehåll

Syfte området berör

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll området berör

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Så här jobbar vi

Vi kommer att använda oss av olika läromedel för att lära oss mer om Norden.

ZickZack Skrivrummet: att använda rätt strukturer när vi skriver förklarande texter. Du ska använda dessa strukturer när du sedan skriver en faktatext om ett nordiskt land

En läsande klass: Nordiska författare och lässtrategier

Koll på Europa: Norden - klimat, natur och industrier

Puls Norden: Kartkunskap, befolkning

Sli.se: Geografens testamente Norden, filmer om Norden

Arbetet kommer att ske i helklass, mindre grupper/par och enskilt.

Bedömning

Du har möjlighet att visa dina förmågor och kunskaper i diskussioner, arbete med arbetsblad, tester och inlämning av faktatext.

Det är viktigt att du försöker motivera, resonera och göra jämförelser.

motivera - då ska du förklara och förtydliga ditt svar. Du kan göra det genom att ge exempel.

resonera - då ska du berätta hur du funderar kring en viss fråga. När du resonerar ska du förklara hur du tänker och ge exempel. I ett resonemang är det ofta bra att visa att man kan tänka på olika sätt i en och samma fråga.

göra jämförelser - då är det viktigt att du visa på likheter och skillnader och ger tydliga exempel.

Tidsperiod

Vi arbetar främst under v. 4 till 9.

Uppgifter

 • Ett nordiskt land

Matriser

Sv Ge
Norden

Fakta
Förståelse
Analys
Jag kan namn och läge på några geografiska objekt (länder, städer och vatten) i Norden.
Jag beskriver hur Nordens länder ser ut utifrån en karta och några enkla fakta.
Jag visar hur naturen har betydelse för ländernas produktion av varor/tjänster
Jag beskriver lägen och tolkar symboler i en tematisk karta.
Jag ger en förklaring till varför städer växer upp i anslutning till vatten.
Jag placerar städer, industrier, vägar och lantbruk på platser i en karta där det är troligt att dessa verksamheter vuxit upp.

Sv Ge
Bedömningsmatris Norden

E
Du bedöms utifrån årskurs 5 nivå mot kunskapskraven i årskurs 6.
C
Du bedöms utifrån årskurs 5 nivå mot kunskapskraven i årskurs 6.
A
Du bedöms utifrån årskurs 5 nivå mot kunskapskraven i årskurs 6.
Du har
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du kan
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du har
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
baskunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
goda baskunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
mycket goda kunskaper om geografiska namn i Norden. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du kan
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen används.
söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen används.
söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen används.
Du kan
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar. Du använder ett enkelt språk som hör ihop med det du skriver om.
sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett utvecklat språk som hör ihop med det du skriver om.
sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du använder ett välutvecklat språk som hör ihop med det du skriver om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: