Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industrialisering på gott & ont

Skapad 2016-02-03 14:24 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 8 Historia Geografi Samhällskunskap

 • Hur och varför startade den industriella revolutionen?
 • Hur har den förändrat vår värld och människors levnadsvillkor?
 • Har industrialiseringen varit på gott eller ont?

Innehåll

Varför ska vi jobba med detta?

Under 1700-talet skedde en rad olika händelser som skulle förändra livet för människorna som levde då och som också har haft betydelse för hur du och jag lever våra liv idag. Vi kommer prata om tre revolutioner, amerikanska, franska och industriella revolutionen som skulle komma att förändra världen. Även idag sker revolutioner runt om i vår värld, nu senast tänker vi på den arabiska våren och det som sker bl.a. i Egypten.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Kunskaper och förmågor

Kunskaper och förmågor:
Du ska ha kunskap om och kunna berätta om:

 • var, när och hur den industriella revolutionen startade
 • förändringarna som skedde inom jordbruket
 • beskriva gången från hemarbete till fabriksarbete
 • några viktiga uppfinningar
 • arbetarnas situation i de första fabrikerna och i arbetarbostäderna

Viktiga begrepp inom arbetsområdet är: fabrik, industri,producera,konsumera,  marknad, urbanisering, kapital, råvaror, arbetskraft, skifte, uppfinningar,transport, fackföreningsrörelsen, väder, klimat, global uppvärmning

Du ska utveckla din förmåga att:

Begreppsförmåga:

 • förstå och använda dig av begrepp kopplade till ämnet, se ovan

Analysförmåga:

 • kunna förstå och beskriva orsaker till industrialiseringen

 • Kunna förstå och beskriva sociala, ekonomiska, tekniska och miljömässiga konsekvenser av industrialiseringen både på kort och lång sikt.
 • urskilja fördelar och nackdelar med industrialiseringen

 • jämföra livet före och efter industrialiseringen för människor och samhällen

Informationshanteringsförmågan:

 • använda dig av och kritiskt granska och värdera olika sorters historiska källor.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Bedömning


Bedömningen kommer bygga på tre uppgifter:

 • Prov på datorn på begrepp, orsaker och kortsiktiga konsekvenser
 • Källuppgift om livet i de första fabrikerna
 • Ta ställning och kunna motivera sina åsikter med hjälp av faktakunskaper, var industrialiseringen på gott eller ont? Skriftligt eller muntligt i mindre grupp

 

Matriser

Hi Sh Ge
Bedömningsmatris Historia

E
C
A
Kunskaper om historia.
Du har grundläggande kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser.
Du har goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser på ett tydligt sätt.
Du har mycket goda kunskaper och använder dem för att beskriva och förklara händelser/företeelser på ett tydligt sätt.
Resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Ex: Du ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger några tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Du för väl utvecklade och väl underbyggda resonemang. Ex: Du ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv.
Se samband och förklara. Du kan undersoka några utvecklingslinjer ex inom levnadsvillkor eller politik (komplex= ett sammanhang som består av många olika beståndsdelar som på något sätt hör ihop.)
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa..
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex:Du har med flera beståndsdelar och du kan förklara dessa i flera led.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder, händelser/företeelser. Ex:Du har med flera beståndsdelar och du kan tydligt förklara dessa i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Motivera och resonera. Du anger en tänkbar fortsättning på någon utvecklingslinje.
Du motiverar och resonerar med enkla förklaringar och några hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du motiverar och resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda historiska begrepp.
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet och de används oftast helt korrekt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
Du använder ord, begrepp på ett lämpligt sätt. Du använder dina kunskaper i olika sammanhang.
källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om hur männiksor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade slutsatser om hur männiksor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade slutsatser om hur männiksor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om källorna är pålitliga och viktiga..

Hi Sh Ge
Bedömningsmatris Geografi

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Hi Sh Ge
Bedömningsmatris samhällskunskap

F
E
C
A
Samhällsstrukturer
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Information och källor
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: