Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3 vt- 2016

Skapad 2016-02-03 14:43 i Åsa Gårdsskola F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna LPP beskriver hur vi i år 3 fortsätter att träna förmågor och färdigheter i ämnet matematik.
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Övergripande mål Lgr 11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Matematik i år 3

Syfte/Förmågor

Matematik är så mycket mer än att på egen hand räkna i sin matematikbok. Det vill vi förmedla till eleverna genom att ge dem möjlighet att visa sina matematiska kunskaper på olika sätt, muntligt, skriftligt och genom handling. Matematik är bland annat att i grupp lösa problem, att inför sina klasskamrater kommunicera hur man löser uppgifter och att ta del av andra elevers tillvägagångssätt, att ha förståelse för viktiga matematiska begrepp och att finna hållbara metoder att lösa olika arbetsuppgifter. Matematikämnet i skolan ska ge eleverna självförtroende att använda matematiska verktyg och se matematiken i vardagen utanför skolan. 

Vi kommer arbeta med förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Metod/Innehåll

Arbetssätt:

 • Genomgångar kring olika ämnesområden i matematik
 • Par- och gruppövningar
 • Enskilt räknande
 • Träna på att förklara hur man löser uppgifter samt lyssna och ta del av andra elevers tillvägagångssätt (kommunikation & resonemang)
 • Färdighetsträna på iPad genom olika appar

 

 Innehåll:

 • Talen 0-10000
 • Algoritmräkning addition, subtraktion och multiplikation
 • Tabellträning addition, subtraktion och multiplikation
 • Matematiska begrepp
 • Modell för problembaserat räknande
 • Att skriva och jämföra bråk
 • Digital och analog tid samt uppskatta och mäta tid
 • Mäta - enheter
 • Geometriska objekt samt omkrets och area
 • Träna på lästal och välja rätt räknesätt samt fundera över svarets rimlighet
 • Tabeller och diagram

 

 

Följande centrala innehåll från Lgr 11 kommer vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Reflektion/Självskattning och pedagogbedömning

Eleverna kommer att få möjlighet att visa sina matematiska kunskaper på olika sätt, muntligt, skriftligt och genom handling. Eleverna kommer under läsåret få reflektera över och utvärdera de arbetsområden vi arbetar med i ämnet matematik. De kommer få självskatta sitt eget lärande och sina tankar om ämnet matematik. Pedagogens omdömen kommer att publiceras på Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: