Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test kristendom

Skapad 2016-02-04 13:39 i Grundskola i Partille (Provskola) Partille
Grundskola 4 Religionskunskap

I spår av kristendom upptäcker vi hur religionen påverkat vår nutid. Vi funderar över tro och fakta och fakta kring tro.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Detta ska du lära dig:

Traditioner och högtider inom kristendomen

Hur man kan se spår av kristendomen i samhället idag

Några religiösa berättelser och kunna fundera kring dem

Hur det kan kännas att vara kristen

Hur du läser faktatexter för att lära.

Hur du skriver faktatexter så att andra i din ålder kan lära sig av dem.

Hur du muntligt presenterar fakta så att det är intressant och lärorikt att lyssna till.

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Se på filmer med fakta om kristendomen

Höra kristna människor berätta om sin tro

Läsa faktatexter om kristendomen

Besöka en kyrka och en präst

Prova olika sätt att lära sig fakta genom att läsa.

Läsa och analysera hur faktatexter är uppbyggda.

Skriva faktatexter.

Göra olika övningar för att träna på muntligt presentera något för en grupp.

 

 

 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Se hur väl du kan beskriva högtider och traditioner inom kristendomen.

Lyssna på dina frågor utifrån filmer vi ser.

Titta på din tankekarta och vad du fått med där.

Lyssna till hur du läser och analyserar faktatexter.

Läsa din faktatext och se hur väl du skriver och bearbetar den.

Se och lyssna till hur du presenterar olika saker muntligt inför åhörare.

 

Uppgifter

 • Reflektion

Matriser

Re
Texter

Bra
Bättre
Bäst
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten utnyttjar genrens möjligheter. Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten. Egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser på ett sätt som passar till texttypen.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är enkel. Några få ord eller beskrivande uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och beskrivande uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad och väl anpassad till tidningstext. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Struktur
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop.
Strukturen är tydlig och i texten har något berättartekniskt grepp använts.
Texten är tydlig och fokuserad. Flera berättartekniska grepp har använts, tex i rubrik och ingress.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet och texttypen.
Styckeindelning
Försök till styckeindelning har gjorts.
Styckeindelningen är i huvudsak korrekt.
Styckeindelningen är varierad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: