Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets lotteri åk 7 vt 2016

Skapad 2016-02-05 12:55 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Geografi Svenska

Du hade tur som föddes i Sverige. Här kan de flesta barn växa upp i trygghet och med bra tillgång till mat, kläder, bostad och skola. Det ser tyvärr inte likadant ut för alla barn i världen.

Enligt statistiken har du bara 0,08 procents chans att födas i Sverige. Var skulle du hamna om du föddes på nytt och hur skulle ditt liv se ut? Snurra på hjulet i Livets Lotteri så får du veta...

 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Inom det här arbetsområdet ska du utveckla kunskaper om de olika världsdelarna, världens befolkning, olika livsvillkor, samt öka förståelsen för hur det är att leva i andra delar av världen.

Du kommer även utveckla kunskaper om barns rättigheter i världen genom FN:s barnkonvention. 

Du kommer att träna din förmåga att värdera, reflektera och analysera.

Du kommer att träna på att se hur skönlitteratur kan belysa människors villkor-,  identitets- och livsfrågor.

Du kommer att utveckla dina kunskaper om texttypiska drag för brev och jämförande text.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,

Bedömning - vad och hur


Följande kommer att bedömas:

 • Din förmåga att i diskussion och samtal visa att du förstått de texter vi läser och hur du reflekterar över texternas innehåll och budskap.(sv, sva)
 • Din förmåga att använda ett uttrycksfullt, korrekt och tydligt språk och använda skriftspråkets normer i brev och jämförande text.(sv, sva)
 • Dina grundläggande kunskaper om världens geografi gällande  vissa geografiska namn och lägen.(ge)
 • Din förmåga att aktivt delta i de värderingsövningar och diskussioner som förs i klassrummet. (ge, sv)
 • Din förmåga att sätta dig in i och jämföra levnadsvillkoren i två olika länder.(ge)Hur:

 • Läraren lyssnar på dig när du samtalar i grupp och i helklass.
 • Läraren observerar och dokumenterar hur du arbetar under lektionerna.
 • Läraren läser ditt brev och din jämförelse.

 Kopplingar till läroplan

 • Ge  A 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Ge  A 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Sv  A 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Sv  A 9
  Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar om världens geografi, befolkningsfördelning samt den orättvisa fördelningen av världens resurser.
 • Enskilt arbete med en kartövning.

 • Värderingsövningar och diskussioner.
 • Bildanalys.

 • Arbete med barnkonventionen. Vad är det och vad innehåller den? Kopplingar till "Jag är en pojke med tur", kopplingar till ditt lottade land.
 • Genomgångar och gemensamt skrivande för att lära genretypiska drag för brev
 • Enskilda skriftliga uppgifter; skriva brev, samt göra en jämförelse mellan två länder.

För utförligare beskrivning av arbetsgången, samt planering se bloggen.
Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Begrepp.

Viktiga begrepp:

 • världsdel
 • kontinent
 • urbanisering
 • befolkning
 • befolkningstäthet
 • tätbefolkat
 • glesbefolkat
 • migration
 • U-land
 • I-land
 • konvention
 • rättighet

 

Uppgifter

 • Jämförelse av två länder.

 • Inlämning brev

 • Inlämning brev.

 • Faktablad om ditt land.

 • Faktablad om ditt land

 • Jämförelse av två länder.

 • Utvärdering "Livets lotteri"

 • Utvärdering "Livets lotteri"

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: