Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9 VT16

Skapad 2016-02-05 15:10 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Under åk 9 VT kommer vi att gå igenom ny grammatik och finslipa textskrivande, läsförståelse, hörförståelse och muntliga färdigheter. Vi kommer även arbeta med levnadsförhållanden och kultur i spansktalande länder. I textboken Vale 9 kommer vi att arbeta med kapitel 5, 6, 7, 13
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Under åk 9 VT kommer vi att gå igenom ny grammatik och finslipa textskrivande, läsförståelse, hörförståelse och muntliga färdigheter. Vi kommer även arbeta med levnadsförhållanden och kultur i spansktalande länder. I textboken Vale 9 kommer vi att arbeta med kapitel 5, 6, 7, 13

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i spanska och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket beroende på situationen.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska du som elev sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Övergripande mål enligt kursplanen:

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Måldialog

Detta innebär att du som elev skall utveckla dina förmågor kring:

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Undervisningens innehåll

I undervisningen kommer vi att behandla följande områden:

- Repetition av kunskaperna vi arbetat med under åk 7-8.

- Ny grammatik: reflexiva verb, preteritum

- Text/läst- och hörförståelse (reception) och skapande av egna texter samt dialoger (produktion).

- Radio program, nyheter på spanska

- Samt media, t.ex. film och musik på spanska

- Kapitel 5, 6, 7, 13 i Vale 9

- Levnadsförhållanden och kulturella aspekter i spansktalande länder.

Undervisningens innehåll, hur?

Läsförståelse: Du kommer att läsa och tolka texter och göra uppgifterna i övningsboken.

Hörförståelse: Du kommer att lyssna på olika hörövningar och arbeta med uppgifterna som tillhör samt delta i samtal. Vi kommer också att se film samt lyssna på spansk musik.

Muntligt: Du kommer att få delta i grundläggande samtal, dialoger och diskussioner på spanska.

Skriftligt produktion: Du kommer att skriva ett vykort och berätta vad du har sett och var du har varit (i ett spansktalande land eller stad). Skapa egna dialogtexter och texter som behandlar egna erfarenheter och önskningar.

Ordkunskap: Vi har glosförhör varje vecka där du ska träna på ord från kapitlen och nya verb.

Kultur: Du kommer att få göra ett arbete om levnadsförhållanden och kulturella aspekter i spansktalande länder. 

Matriser

M2
Moderna Språk åk 9

Grundläggande kunskaper
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
 • M2
Du kan uttrycka dig med enkla ord och meningar.
Du kan ställa några frågor och berätta något om dig själv och andra. Du tvekar vid flera tillfällen, letar efter ord och/eller göra långa pauser.
Du kan delta med egna ord i en dialog och beskriva något inom känt ämnesområde. Du tvekar vid enstaka tillfällen. Du har förmåga att korrigera dig själv.
Du kan delta i enkla samtal, du talar enkelt och sammanhängande.Du har ett varierat språk. Du har bra flyt med naturliga pauser.
Uttal
Begripligheten störs av uttalsfel.
Du gör vissa uttalsfel vilket ibland försvårar begripligheten. Ibland låter du svenskt eller entonigt.
Du gör enstaka uttalsfel, men de stör inte begripligheten. Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Du har korrekt uttal. Din intonation närmar sig målspråkets.
Lyssna/Förstå
Förstå och tolka innehållet i talat språk
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i presentationer, instruktioner och dialoger i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i talad texter.
Läsa/Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • M2
 • M2
Du kan förstå enstaka ord och fraser.
Du kan läsa och förstå innehållet i vardagliga texter inom kända områden. Du kan återberätta huvudinnehållet.
Du kan läsa och förstå innehållet av olika typer av texter. Du kan återberätta både helhet och tydliga detaljer.
Du kan sammanfatta innehåll i sin helhet. Du kan återge väsentliga detaljer i det du läst.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
 • M2
 • M2
 • M2
Du kan skriva enstaka ord och fraser.
Du kan skriva kortfattat något om dig själv och andra.
Du kan kommunicera enkelt och sammanhängande.
Du kan skriva något längre och mer detaljerat. Du har ett varierat språk.
Skriva
Bearbeta och förbättra dina texter.
Grammatiska fel stör begripligheten.
Du använder en för årskursen mycket enkel grammatik. Det finns språkliga fel vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Du kan bearbetar språket utifrån tydliga instruktioner.
Du använder grammatik anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga kommunikationen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik anpassad för årskursen. Du gör få fel. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för förtydliga och variera kommunikationen.
Kunskap om målspråksländerna
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
 • M2
Du känner till något om spansktalande länder.
Du reflekterar kring hur det är att leva i en spansktalande land. Du visar dina kunskaper genom att berätta samt ge kommentarer till det du har läst/sett/hört. Du kan göra enkla jämförelse med Sverige och drar slutsatser utifrån egna och andras kunskaper.
Du reflekterar kring hur det är att leva i en spansktalande land. Du visar dina kunskaper genom att berätta samt ge kommentarer till det du har läst/sett/hört. Du kan göra enkla jämförelse med Sverige och drar slutsatser utifrån egna och andras kunskaper.
Du reflekterar kring hur det är att leva i en spansktalande land. Du visar dina kunskaper genom att berätta samt ge kommentarer till det du har läst/sett/hört. Du kan göra jämförelse med Sverige och drar slutsatser utifrån egna och andras kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: