Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördomar och olikheter

Skapad 2016-02-07 19:28 i Östervåla skola F-6 Heby
Genom ett material från Glada Hudik- teatern kommer vi att diskutera fördomar och olikheter.
Grundskola 5 Samhällskunskap Musik Svenska

Vi har fått möjlighet att tillsammans med gänget från Glada Hudik- teatern jobba och diskutera fördomar. Vi kommer att använda oss av ett färdigskrivet material där vi får på olika sätt möta olikheter. Vi kommer att se filmer, vi kommer att få lära oss sånger ur deras musikal. Avslutningsvis kommer vi att få se musikalen Trollkarlen från OZ.

Innehåll

Skolans uppdrag och värdegrund

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Övergripande mål

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Lgr11
  Läraren ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
 • Lgr11
  Läraren ska tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

kursplanens syfte

 

Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.


Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Konkretisering av mål

Du ska:

Diskutera och argumentera

Formulera dina tankar i tal och skrift.

Hur undervisningen kommer att gå till

Vi börjar med att se filmen Hur många lingon finns det i världen. Efter filmen kommer vi att diskutera frågeställningar som medföljer materialet. Vi kommer att se kortfilmer om det människor som är med i Glada hudik-teatern. Vi kommer också att göra en skrivuppgift samt diskutera barnkonventionen. Under denna period kommer vi också se en dokumentär om arbetet med musikalen och lära oss sånger från musikalen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Bedömning

Att göra sitt bästa vid varje tillfälle

Framföra åsikter

Formulera sig i tal och skrift

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: