👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-02-08 14:07 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Arbete om Vikingatiden
Grundskola 4 Historia Religionskunskap Svenska

Vi kommer att arbeta med vikingatiden. Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om vikingarnas liv och deras religion genom muntliga genomgångar, litteratur, filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden, hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, om vikingafärder, handel, asatro och runskrift.

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om olika historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.
 • Genom undervisningen i ämnet historia (Vikingatiden) ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

 

Mål

Du ska få kunskaper om:

 • hur människorna bodde
 • klädde sig
 • hur barn, kvinnor och män levde och vad de gjorde
 • asatron
 • resor i västerled och österled
 • runstenar
 • vikingaskepp
 • viktiga begrepp
 • spår av vikingatiden i vårt samhälle idag
 • kristendomens införande (Ansgar)

 

 

Arbetssätt

 • se filmer och samtala, svara på frågor
 • läsa faktatexter och berättande texter
 • skriva faktatexter och illustrera
 • muntliga och skriftliga frågor
 • arbeta enskilt, och i grupp
 • lärare berättar
 • använda olika källor för att inhämta information, t ex läroböcker, filmer och ungafakta.se

 

 

Bedömning

 • sker löpande under arbetet
 • hur du tar ansvar för och deltar i arbetet
 • hur du deltar i diskussioner och samtal
 • texter du producerar 
 • kunskaper om fakta och begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Re Sv

Till vänster i matrisen finns de olika förmågorna i historia samt två i svenska. De olika nivåerna betecknar hur långt du har kommit i din utveckling.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historia
Förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Du har viss kunskap om viktiga händelser och personer på vikingatiden.
Du har goda kunskaper om viktiga händelser och personer på vikingatiden.
Du har mycket goda kunskaper om viktiga händelser och personer på vikingatiden
Du har viss kunskap om hur händelser förändrade levnadsvillkoren för människorna på vikingatiden.
Du har kunskap om hur händelser förändrade levnadsvillkoren för människorna på vikingatiden.
Du har goda kunskaper om hur händelser förändrade levnadsvillkoren för människorna på vikingatiden.
Du kan visa på något spår från vikingatiden i samtiden.
Du kan visa på spår från vikingatiden i samtiden.
Du kan visa på flera spår från vikingatiden i samtiden.
Förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Du har lite kunskap om historiskt källmaterial och hur man kan använda det.
Du har viss kunskap om historiskt källmaterial och hur man kan använda det.
Du har kunskap om historiskt källmaterial och hur man kan använda det.
Förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Du har viss kunskap om historiska begrepp.
Du har kunskap om historiska begrepp.
Du har god kunskap om historiska begrepp.
Förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Du kan berätta något om migrationen och handeln under vikingatiden. Du kan berätta något om vikingarnas möten med folk från andra kulturer.
Du kan berätta om migrationen och handeln under vikingatiden. Du kan berätta om vikingarnas möten med folk från andra kulturer.
Du kan berätta om migrationen och handeln under vikingatiden och jämföra den med nutiden. Du kan berätta om vikingarnas möten med folk från andra kulturer och se hur det påverkat vår samtid.
Svenska
Läsa faktatexter
Du kan till viss del förstå det lästa i faktatexterna om vikingatiden
Du förstår stora delar av det lästa i faktatexterna om vikingatiden.
Du har god förståelse för det lästa i faktatexterna om vikingatiden.
Skriva faktatexter och skönlitterära texter
Du har beöver stöd med strategier för hur du ska skriva olika texter.
Du har vissa strategier för att skriva olika texter. kan ibland behöva ett visst stöd.
Du har goda strategier för att skriva olika texter.