Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik , åk 8 VT 16

Skapad 2016-02-08 14:57 i Strandskolan Tyresö
Nu ska ni få konstruera något som rör sig:)
Grundskola 8 Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällets utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Genom denna uppgift får du konstruera något som rör sig och komma på idéer för att testa några olika tekniska lösningar. Du kommer också arbeta med att se till att din konstruktion får en riktigt häftig design. Du ska skriva en rapport om hur din produkt fungerar och redovisa för gruppen.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleven utvecklar sin förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll för arbetsområdet

Eleven ska genom arbetet utveckla tekniska lösningar genom ett laborativt arbetssätt.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av: lärarledda genomgångar, egna konstruktionsuppgifter, inlämningsarbete  i form av  att framställa en skiss och en modell, förklara funktionen i en rapport och redovisa resultatet.


Bedömning

Bedömningen sker utifrån bedömningsmatrisen i teknik.

Eleven bedöms utifrån vad den visar för förmågor under lektionstid samt vilka förmågor eleven visar vid inlämningsarbeten.

Matriser

Tk
Tyresö Teknik år 8

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Kunskapskrav för betyget E år 9
Kunskapskrav för betyget C år 9
Kunskapskrav för betyget A år 9
Ny nivå
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven visar då på andra liknande lösningar

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Kunskapskrav för betyget E år 9
Kunskapskrav för betyget C år 9
Kunskapskrav för betyget A år 9
Ny nivå
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Kunskapskrav för betyget E år 9
Kunskapskrav för betyget C år 9
Kunskapskrav för betyget A år 9
Ny nivå
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: