👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi – organisk kemi - åk 8

Skapad 2016-02-09 10:33 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 9 Kemi

Utan kolföreningar kan du inte leva! Du kan inte leva utan kolföreningar! Allt levande är byggt av sådana föreningar och de finns i sådant du använder varje dag: mat, kläder, papper, plast, schampo och mycket mer.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

- veta varför kolföreningarnas kemi också kallas organisk kemi
- känna till kolets olika former och deras egenskaper
- veta något om vad kol kan användas till
- känna till hur ett kolväte är uppbyggt
- känna till några vanliga kolväten och vad de används till
- veta hur fossila bränslen bildas
- känna till några fossila bränslen och vad de används till
- kunna beskriva hur man renframställer ämnen ur råolja
- känna till alkoholens egenskaper
- känna till några av alkoholernas användningsområden
- kunna känna igen en alkoholmolekyl
- förstå varför etanol som motorbränsle inte bidrar till växthuseffekten
- känna till organiska syror samt deras egenskaper och användningsområden
- veta hur estrar tillverkas och deras användning i vardagslivet 
- förstå fotosyntesen ur ett kemiskt perspektiv. -
- känna till våra tre viktiga födoämnen som kolhydrater, proteiner och fetter och deras kemiska uppbyggnad.
- känna till vilka livsmedel som innehåller kolhydrater, proteiner och fetter.

Konkretisering

Konkret och tydlig beskrivning av vilka kunskaper och förmågor, som eleverna ska utveckla

- Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
- Använda utrustning - Jämföra resultat med
- frågeställningar och dra slutsatser
- Resonemang om resultatens rimlighet och förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
- Dokumentera undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
- Kunskaper om kolväten, fossila bränslen, alkoholer, organiska syror, estrar, kolhydrater, proteiner och fetter.

Arbetssätt och undervisning

- I våra genomgångar kommer du med hjälp av läroböcker, kopieringsmaterial och internet lära dig och studera kol och kolväten.
- Du kommer att göra undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
- Du kommer att få bildvisningar.
- Samtala och diskutera frågor som rör kolets kemi.

Bedömning; vad och hur.

 Indikatorer som visar på kunnandet (baserat på konkretiseringen ovan).Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till grund för bedömningen av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftar till.

- att delta i diskussioner under lektioner
- övningar under lektioner
- att delta i laborationer och skriva rapporter
- prov

Så här beaktar vi det språkutvecklande perspektivet:

- Vi fokuserar på kemiska begrepp och deras betydelse .
- Vi diskuterar och samtalar om kemins utveckling genom tiderna.
- Vi läser och analyserar instruktioner och skriver rapporter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
Kolets kemi – organisk kemi

F
E
C
A
Kommunicera/muntligt
använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
 • Ke
Du deltar inte i diskussioner som rör ämnet.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arete
genomföra systematiska undersökningar.
 • Ke
Du kan endast med hjälp genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan inte formulera enkla frågeställningar och/eller planera arbetet. I undersökningar använder du oftast utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna men de är svåra att följa då de saknar vissa delar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
 • Ke
Du har få kunskaper i området och detta visar du genom att du använder begrepp, modeller och teorier på ett felaktigt sätt.
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.

Ke
Kunskapskrav i kemii, åk 7-9

Granska, kommunicera och ta ställning till information

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör: energi miljö hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar som är… Och beskriver också tänkbara konsekvenser
...enkla
…utvecklade
…välutvecklade
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som…
…till viss del för diskussionerna framåt.
…för diskussionerna framåt
…för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Resonemangen är …
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Eleven kan använda informationen i diskussioner på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
… fungerande sätt.
…väl fungerande sätt.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar. Texterna och framställningarna är ….
…enkla och med viss anpassning till syfte och målgrupp
…utvecklade och med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
…välutvecklade och med god anpassning till syfte och målgrupp

Kemins metoder och arbetssätt

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Eleven…
… bidra till att formulera dessa.
… formulerar dessa som efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån
…formulerar dessa.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och…
…huvudsak fungerande sätt.
…ändamålsenligt sätt.
…ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då …
…enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
...utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
...välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet. Resonemangen är….
enkla och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
utvecklade och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
välutvecklade och i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentationerna är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade

Kemin i vardagen, samhället och världsbilden

Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang. Kunskaperna är…
….grundläggande
…goda
….mycket goda
Eleven visar detta genom att….
ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra resonemang om kemiska processer i: levande organismer, mark, luft och vatten. Resonemangen är….
enkla till viss del underbyggda och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
utvecklade och relativt väl underbyggda och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
välutvecklade och väl underbyggda och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället. Dessa undersökningar beskriver….
enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven för resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön. Dessa resonemang är….
…enkla och till viss del underbyggda och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
…utvecklade och relativt väl underbyggda och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
…välutvecklade och väl underbyggda och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
När det gäller några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor kan eleven….
…beskriva och ge exempel på några.
…förklara och visa på samband mellan några.
…förklara och generalisera kring några.