Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten åk 4

Skapad 2016-02-11 11:25 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Biologi Teknik Kemi

Vi jobbar med vattnets olika former och kretslopp, hur vattnet renas i vattenverk och avloppsreningsverk samt livet i sjöar och hav. Vi pratar om att vi måste vara rädda om vårt vatten och hur det skulle vara att klara sig utan vatten.

Innehåll

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Kunskapskrav och bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska du...
- veta att det finns sötvatten, saltvatten och bräckt vatten.
- veta att vatten finns i de tre formerna fast, flytande och gas.
- veta att en vattenmolekyl består av väte och syre.
- kunna förklara vad som händer med vattenmolekylerna när vatten övergår mellan de olika formerna.
- kunna beskriva vattnets kretslopp.
- veta vattnets väg via vattenverk, vattenledningar, vattenkranen, avloppsledningar, avloppsreningsverk och tillbaka till ett vattendrag.
- känna till några växter och djur som lever i söt- respektive saltvatten.
- kunna ge exempel på en näringskedja i söt- eller saltvatten.
- veta hur vi människor påverkar vattnets kvalitet och varför det är viktigt att vi är rädda om vårt vatten.
- vara medveten om hur beroende vi är av vatten i vårt dagliga liv.

Som slutuppgift kommer du att få visa att du kan använda de begrepp vi har jobbat med genom att med egna ord berätta om det du lärt dig.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi läser texter, pratar, skriver, ser på film, kokar vatten, smälter snö, blandar salt i vatten, "är" vattenmolekyler, tränar på nya begrepp, redovisar i små grupper m.m.
När du jobbar med olika uppgifter får du möjlighet att välja om du vill arbeta själv eller tillsammans med någon samt om du vill använda dig av din ipad eller skriva för hand. Du bestämmer själv om du vill redovisa uppgifter i en liten grupp eller inför hela klassen.
Du har ansvar för att vara uppmärksam och delta aktivt i klassrummet samt för att slutföra olika arbetsuppgifter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: