Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt åk 3

Skapad 2016-02-13 16:33 i Tångaskolan Falkenberg
Läsa och skriva Tala, lyssna och samtala Berättande texter och sakprosatexter
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Ord. Korta ord. Långa ord. Krångliga ord. Roliga ord. Läsa dem. Skriva dem. Förstå dem.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Så här kommer vi att träna

Vi kommer att:

 • arbeta med läsförståelse genom att arbeta med frågeställningar till texterna både enskilt och i grupp. 
 • arbeta med tyst läsning, parläsning och högläsning.
 • träna på att skriva berättelser med tydlig början mitt och slut. Vi kommer även att träna på några andra texttyper, framför allt sakprosa, och hur man skriver dessa.
 • träna på att använda punkt, stor bokstav, frågetecken och utropstecken när vi skriver texter.
 • träna på stavning.
 • träna på att skriva tydligt och läsligt främst när vi skriver texter förhand men även delvis skrivstilsträning.
 • träna på att kunna hantera digitala verktyg så att vi kan skriva en text, spara den, ta fram och redigera den samt skriva ut.
 • träna på att kunna läsa någon annans text och komma med förslag på hur den kan bli ännu bättre.
 • träna på att kunna ändra på att ändra på en text efter förslag från någon annan, så att texten blir ännu bättre.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Vad du ska kunna och hur du visar det

 • Du kommer att få läsa en text högt för mig och då visar du att du kan läsa flytande.
 • Du kommer att få svara på frågor om texten föt att visa att du förstått vad texten handlade om.
 • Jag kommer att lyssna på, om du är med och pratar om de texter som vi läser tillsammans.
 • Du kommer att få läsa en egen text för liten eller stor grupp.
 • Du kommer att få lämna in en berättelse som du är nöjd med. Då bedömer jag om du skrivit med tydligt innehåll (början, mitt och slut), skiljetecken samt stavning.
 • Du kommer att få lämna in en faktatext som du är nöjd med. Då bedömer jag om du skrivit i kronologisk ordning med hjälp av stödord. Jag tittar även på stavning och skiljetecken.
 • Om du kan skriva tydligt och läsligt för hand samt använda ett ordbehandlingsprogram bedömer jag under arbetets gång.
 • Du kommer att få läsa någon annans berättelse och ge förslag på vad som kan bli ännu bättre. Detta görs digitalt och delas med mig. Då bedömer jag om du har skrivit kommentarer och om du gjort det på ett sätt så att den andre kan göra sin text bättre.
 • Någon annan kommer att få läsa din text och skriva kommentarer. Du får läsa och redigera din text. Detta görs digitalt och delas med mig. Då bedömer jag om du läst kommentarerna och visat att du kan ändra i din text så att den blir ännu bättre.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SvA   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
 • SvA   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • SvA   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • SvA   3
  De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
 • SvA   3
  Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • SvA   3
  Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
 • SvA   3
  I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: