Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1, Knappekulla läsår 2015-2016

Skapad 2016-02-22 15:32 i Knappekullaskolan Lerum
Matematik åk 1
Grundskola 1 Matematik

Matematik
(Lgr11)
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser 

Innehåll

Syfte

(Lgr11)
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

(Urval från Lgr11)
Detta jobbar vi med i åk 1:

Taluppfattning och tals användning

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion och deras användning i vardagliga situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

 Algebra

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Hur enkla talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras och beskrivas.

 Geometri

 • Grundläggande geometriska objekt som kvadrater, rektanglar, trianglar och cirklar. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Mätning av längd och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

 Sannolikhet och statistik

 • Enkla diagram och hur de kan användas

 Samband och förändringar

 • Begreppen dubbelt och hälften.

 Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Kunskapskrav

 • Du kan och kan använda siffrorna (0-9) och symbolerna +, -, =, < och >.
 • Du kan räkna ut additioner och subtraktioner som ingår i lilla plus och minus.
 • Du kan talraden upp till 20.
 • Du kan räkna med hela tiotal upp till 100.
 • Du kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder någon metod som passar. Du kan avgöra när man ska använda addition eller subtraktion.
 • Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.
 • Du kan begreppen dubbelt och hälften och kan använda dem i situationer du känner igen.
 • Du kan de geometriska begreppen kvadrat, rektangel, triangel och cirkel och vet hur de ser ut.
 • Du kan mäta en kortare sträcka med linjal.
 • Du kan klockans hela timmar.

Bedömning

 • Du får göra mattediagnos efter avslutat område.
 • Du visar hur du resonerar vid gemensamma genomgångar och vid problemlösning.
 • Någon vuxen ställer frågor och lyssnar när du för resonemang i olika matematiska situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: