Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Silverslottet Vt-16

Skapad 2016-02-25 10:55 i Kolla Viktors förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi är ett relativt nytt arbetslag och vill hitta ett bra sätt för oss och barngruppen att arbeta på.
Förskola

Vi vill bli bättre på att utnyttja den tiden vi har för gemensam reflektion, så att vi kan följa upp och reflektera kring det lärande som sker utöver de planerade aktiviteterna

Vi vill även hitta tid i verksamheten till dokumentation och reflektion, både pedagog - barn och bara för pedagogen.

För att skapa en trygg och lustfylld verksamhet kommer vi att skapa rutiner och former som passar just den barngrupp vi har nu.

Lärmiljön på avdelningen skall tillåtas vara föränderlig och flexibel för att kunna möta och utmana barnens kreativitet och utveckling.

 

Innehåll

Våra mål

 • Hitta former för uppmärksammandet av när lärandet sker i den vardagliga verksamheten.
 • Låta detta lärande ligga till grund för hur vi planerar innehållet i vår verksamhet.
 • Hitta rutiner och former så att verksamheten flyter på utan friktioner och en lustfylld och lärorik miljö skapas.
 • Ha en lärmiljö som utmanar och stimmulerar barnens lek och lärande.

Hur ska vi nå målen?

 • Genom att vara närvarande vid barnens lek, observera denna och dokumentera antingen i unikum eller via anteckningar.
 • Vi dokumenterar barnens inflytande genom att kritiskt granska de aktiviteter vi genomfört.
 •  Dessa rutiner och former kommer vara levande, dvs att vi hela tiden utvärderar dem och förändrar vid behov.
 • Skapa en miljö där det finns många olika platser att leka på och möjligheten att leka i olika konstellationer
 • Skapa en miljö där lekmaterialet finns tillgängligt för de åldrar de är avsedda för.

Hur ska detta dokumenteras?

Genom dokumentation av lärsituationer med en eventuell reflektion tillsammans med barnet/barnen.

Dokumentation av förändringar i lärmiljön på Silverslottets blogg via veckobreven.

 

 

Avstämning och Reflektion

8/3

Vi går igenom och utvärderar våra rutiner. Vår känsla kring rutinerna är positiva, vi räcker till på ett annat sätt.

Lärmiljön utvecklas och leken i lägenheten är väldigt positiv. Det är många olika barn som trivs i den och leker där. Barnen har önskat och varit delaktiga i vad som ska finnas i lägenheten.

Vi har tagit vara på deras intressen genom att filma barnen när de gör Parkour och spelat in filmer med dem.

Nyläge

Fortsätta med rutinerna och utvecklingen av lärmiljöerna. Försöka hitta nya utmaningar inom materialet. Vara lyhörda mot barnen och fånga upp deras intressen och fylla verksamhetens innehåll utifrån dessa.

Avstämning och Reflektion

3/5

Efter att ha haft samtal med nästan alla föräldrar i gruppen får vi del av deras önskemål och funderingar kring verksamheten och barnen. Detta har gjort att dokumentationen av barnen inte bara handlar om lärsituationer utan även om lek, vad de leker, vem de leker med och vad barnen tycker om att göra här på förskolan. Vi har även fått positiv feedback på vårat veckobrev, detta känns bra och vi kommer fortsätta med brevet på det sättet vi påbörjat.

Just nu kretsar förändringen av lärmiljöerna kring att vi nästa termin kommer att ha många små barn. Vi funderar på hur vi kan göra miljön ännu mer anpassad för de yngre åldrarna och utnyttja rummen maximalt.

Vi känner att de stora barnen börjar bli lite oroliga inför skolstarten. De börjar skola ut sig själva och vi kommer arbeta mycket för att skapa en så trygg övergång som möjligt bland annat genom att gå på besök på de berörda skolorna och samtala med barnen om detta.

Avstämning och reflektion 24/5

Barnen önskade nya sittplatser, vi var lyhörda och gjorde detta. Vi testar de nya platserna just nu och ska göra en utvärdering tillsammans med barnen. Denna utvärdering tänkte vi göra en och en med barnen imorgon onsdag.

Vi har vid ett flertal tillfällen varit på besök på de olika skolorna som barnen skall börja med. Vi för ständigt en konversation med de berörda barnen där vi frågar vad de tror att de kommer få göra i skolan, vad som hänt under deras besök där och skapa en positiv atmosfär kring skolgången.

Legot som är i det lilla matrummet har vi sorterat och vi ska ta bort det bordet tillfälligt. Där kommer istället lägenheten flytta in. Detta för att skapa mer lekmiljö för de yngre barnen. 

Vi har även planer på att flytta en kub från förskolans baksida till vår altan för att skapa en möjlighet att leka i skuggan.

Nyläge

Fokus just nu ligger på att skapa en så trygg övergång för de stora barnen som möjligt och på att skapa en så bra anpassad miljö för de yngre barnen som möjligt inomhus.

Utvärdering 13/6-16

 • Hitta former för uppmärksammandet av när lärandet sker i den vardagliga verksamheten.

Vi känner att vi blivit bättre på att dokumentera barnens lärande i Unikum, vi känner att vi fått bra feedback från föräldrarna kring vårt dokumenterande. Ett resultat av att vi uppmärksammat dokumentationen och Unikum är att barnen själva kan komma och säga till oss att de vill att vi ska dokumentera när de gjort något som de känner sig stolta över.

 • Låta detta lärande ligga till grund för hur vi planerar innehållet i vår verksamhet.

Utifrån observationer och reflektioner tillsammans med barnen så har vi utvecklat och förändrat lärmiljöerna. Vi har även låtit barnens intressen ligga till grund för aktiviteter och innehållet i samlingar. Att ha tema Babblarna med de yngre barnen kommer utifrån det intresse som de visat för dessa figurer. Vi ändrade även om i lärmiljön när vi såg hur såg hur stort intresset var för lägenheten samt lät barnen byta platser vid matborden när de önskat detta.

 • Hitta rutiner och former så att verksamheten flyter på utan friktioner och en lustfylld och lärorik miljö skapas.

Här känner vi att vi verkligen har lyckats, vi har fått fram rutiner som passat både personal och barngrupp. Vi har skapat ett schema där det tydligt framgår vilken pedagog som ansvarar för vad och om vi har vikarier vad de skall ansvara för.

 • Ha en lärmiljö som utmanar och stimmulerar barnens lek och lärande.

Vi har under terminens gång förändrat lärmiljön inomhus utifrån var barnen lekt eller vad de lekt med. Allt för att ge dem lekro samt att stimmulera lekar som utmanar deras lärande. Vi har även använt oss av digitala verktyg för att utmana barnen, tillexempel iPad med appar om matematik, tittat på Parkour och spelat in filmer  med dem, arbetat med programmering.

Utomhus har vi inte kunnat påverka lärmiljön så mycket men har försökt ändra det material som finns att tillgå. Tillexempel ha vattenlek, konstruktion av trä.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: