Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författare & litteratur

Skapad 2016-02-29 10:46 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk

I det här arbetsområdet tar du reda på information om två olika kända författare och den litteratur som de skrivit. Du läser om deras liv och bakgrund och berättar om ett verk (roman/dikt) som de skrivit. Under tiden som du söker information ska du föra anteckningar och ange vilka källor du använder och källornas trovärdighet. Med hjälp av digitala verktyg ska du göra en muntlig presentation om författarna som redovisas inför klassen.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Konkretisering

 

 • Att få kännedom om svensk och utländsk litteratur.
 • Att få möjlighet att fördjupa sina kunskaper om ett par kända författare.
 • Att lära sig anteckna.
 • Att göra en presentation med hjälp av digitala verktyg.
 • Att muntligt kunna berätta om författarna.

Undervisning/arbetssätt

Du tar reda på information om författarna - litteratur som de skrivit, deras liv och bakgrund och berättar om ett verk (roman/dikt) som de skrivit. Använd böcker i biblioteket och sök fakta på internet (Obs! Ange källor och trovärdighet!) Anteckna under tiden.

Du får lyssna på genomgångar om författarna och om de olika tidsepokerna samt om olika genrer.

Bedömning

Jag bedömer följande i matrisen:

 • Att du kan anteckna.
 • Din kunskap om de författare som du fördjupar dig i; deras liv och leverne men även den litteratur som de har skrivit
 • Att du kan källhänvisa och resonera om källornas trovärdighet.
 • Din presentation av dina författare inför klassen.

Matriser

Sv SvA
Författare & litteratur

Använda källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Val av källor
Använder endast de källor som pedagogen har anvisat.
Väljer självständigt från till ämnet anpassade källor.
Utgår från anpassade källor samt väljer ytterligare någon källa
Kan söka fram egna källor av olika slag för att ta fram trovärdig och relevant information.
Tolka och förstå källor
Behöver hjälp med att tolka och förstå källan/källorna.
Sammanställer information från källor och visar förståelse för innehållet. Använder tabeller, kartor och bilder.
Sammanställer och redovisar information från källor men utan att göra en egen tolkning. Använder tabeller, kartor och bilder med försök till tolkning.
Sammanställer, kombinerar och tolkar information från flera källor. Använder tabeller, kartor och bilder på ett tolkande sätt.
Värdera källor
Är omedveten om källans ursprung, betydelse och trovärdighet.
Är medveten om källans ursprung och trovärdighet.
Resonemang förs om källornas trovärdighet.
Källornas trovärdighet är noggrant värderat.
Redovisa källor
Källorna är inte redovisade.
Källorna är bristfälligt redovisade
Källorna är redovisade.
Källorna är korrekt redovisade.
Källornas svårighetsgrad
Enkla källor används.
Använder åldersanpassade källor.
Använder sig av enklare facklitteratur
Använder sig av källor inom facklitteratur eller alternativ media.

Anteckningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Anteckningar
Anteckningar saknas eller har förts på ett bristfälligt sätt.
Enkla anteckningar har förts.
Anteckningar har förts på ett korrekt sätt.
Anteckningar har förts på ett utförligt och korrekt sätt.

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Relevant innehåll
En stor del av texten betonar annat än det väsentliga.
Innehållet är till viss del relevant
Innehållet är till stor del relevant.
Innehållet har genomgående hög relevans.
Kreativt tänkande
Saknas helt
Egna uppslag förkommer i liten utsträckning.
Texten har delvis en personlig prägel och egna uppslag förekommer.
Texten har en personlig prägel och innehåller egna uppslag

Presentationsteknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Disposition
Sammanhang Inledning Avslutning
Saknar röd tråd, dvs. hoppar fritt mellan olika saker.
Har ett upplägg med inledning och avslutning.
Har ett upplägg med tydlig inledning och avslutning.
Har ett upplägg där det ena naturligt länkar till det andra. Inledningen väcker publikens intresse. Avrundar så att alla förstår att det är slut.
Retorisk förmåga
Publikkontakt Tempo, tonläge Kroppsspråk
Tittar sällan eller aldrig på publiken. Pratar för snabbt eller långsamt och enformigt. Störande kroppsspråk som tar fokus från redovisningen.
Kommer ihåg att se på publiken ibland. Pratar i ojämnt tempo men kan variera tonläget något. Viss osäkerhet i kroppsspråket men det stör inte redovisningen nämnvärt.
Har god publikkontakt. Pratar i lagom tempo och med ett varierat tonläge Gör ett försök till att använda rörelse och gester för att förstärka sin redovisning.
Lyckas involvera publiken på något sätt. T.ex. ställer retoriska frågor. Varierar tempo och ton med rätta betoningar och pauser för att fängsla publiken Rör sig och använder effektfulla gester för att förstärka sin redovisning.
Hjälpmedel
T.ex. presentations- program, (Power Point, Photostory), whiteboard, drama och/eller rekvisita, (t.ex. kartor, souvenirer m.m.) Manuskript
Använder sig inte av något hjälpmedel som skulle kunna göra presentationen bättre. Läser innantill från en löpande text.
Använder sig av något hjälpmedel som gör presentationen tydligare. Använder ett stolpmanuskript med en viss osäkerhet.
Använder sig av hjälpmedel som gör presentationen tydligare. Använder ett stolpmanuskript.
Gör allting mer begripligt och intressant med hjälp av bilder, stödord och andra effekter Redovisar obehindrat med hjälp av t.ex. stolpmanuskript
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: