Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Problemlösarna

Skapad 2016-02-29 15:26 i Tullbroskolan Falkenberg
En planering till materialet "Problemlösarna" från arbetsgivarorganisationen Teknikföregagarna.
Grundskola 8 – 9 Teknik

Varför inte jobba som ingenjör - på riktigt! 

I detta projekt, som utgår från verkliga uppdrag från svenska teknikföretag, får du chansen att pröva på att ingå i en projektgrupp och utveckla en idé. Kanske er idé kommer att användas?

I arbetet med problemlösarna kommer du att få utveckla ett entreprenöriellt lärande vilket innebär att du får utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. 

Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetenser att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Att vara entreprenöriell och företagsam är samma sak. Det betyder att ta tillvara möjligheter och förändringar samt att utveckla och skapa värden - personliga, kulturella, sociala eller ekonomiska. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med problemlösarna är att ge dig som elev en mer verklig bild av teknikbranschen och ingenjörers arbete. 

Ur LGR 11 - Skolans uppdrag: 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Bedömning - vad och hur

Du visar att du lärt dig hur en ingenjör jobbar genom att lösa uppdraget med hjälp av produktionscykelns arbetsgång.
Du presenterar din lösning av uppdraget tillsammans med din projektgrupp i en film som visas för klassen. 
Redovisningen i filmen samt arbetet i projektgrupperna kommer att bedömas fortlöpande. Även ditt individuella arbete med att svara på frågor och redovisa uppgifter bedöms. 

- Hur kan eleven motivera val av material och tekniska lösningar?

- Hur bidrar eleven till arbetet i sin projektgrupp?

- Hur dokumenteras och presenteras gruppens arbete?

- Hur du kopplar tekniska lösningar och uppfinningar till konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  A 9
  Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
 • Tk  A 9
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  A 9
  Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
 • Tk  A 9
  Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Undervisning och arbetsformer

Arbetet är uppdelat i tre steg:

 1. Förberedelse: Hur man jobbar med projekt och beskrivning av produktutvecklingscykeln. Välja uppdrag.
 2. Uppdragsarbete: Att arbeta metodiskt med ingenjörsuppdragen. Tips och stöd finns på Problemlösarnas sida.
 3. Redovisning: Varje elevgrupp ska spela in en film som kan laddas upp på Problemlösarnas sida. Filmen ska vara max 3 minuter. Filmen visas också i klassen.

Arbetet varvas med kamratrespons för att nå det optimala resultatet. Syftet med kamratrespons är att när ni tittar på kvalitéer i varandras arbeten blir ni medvetna om viktiga aspekter att tänka på i det egna arbetet.

 

Alla lektioner, frågor, filmer, lästips mm läggs upp i klassens Google Classroom. 

 

Matriser

Tk
Tullbroområdets Bedömningsmatris för Teknik

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förståelse för hur ingående delar samverkar i olika system
Kan med stöd beskriva hur enkla komponenter fungerar.
Förstår och kan beskriva hur komponenter samverkar i något system.
Förstår hur ingående delar samverkar samt funderar över alternativa användningsområden
Förstår och kan ingående beskriva olika system, förstår de ingående komponenternas funktion, ser alternativ och föreslå tänkbara förbättringar.
Förmåga att bidra till gruppens arbete
Du medverkar på något sätt i guppens arbete.
Under arbetsprocessen bidrar Du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt.
Förmågan att använda och förstå teknikområdets begrepp och benämningar.
Använder ett enkelt språk när man samtalar om teknik.
Använder och förstår delvis teknikområdets begrepp och benämningar i samtal.
Använder och förstår teknikområdets begrepp och benämningar i samtal.
Förmågan att dokumentera arbetet.
Kan med stöd dokumentera sitt arbete.
Kan självständigt dokumentera sitt arbete.
Kan använda olika metoder för att dokumentera.
Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
Kan med stöd identifiera tekniska problem och behov och löser det med stöd.
Kan identifiera tekniska problem och behov och löser det med stöd.
Har förmågan att identifiera tekniska problem och behov samt att föreslå någon lösning.
Har förmågan att identifiera tekniska problem och behov samt att föreslå flera olika lösningar.
Förmågan att värdera olika teknikval och dess konsekvenser
Kan resonera fundera kring olika teknikval men behöver stöd för att förstå dess konsekvenser.
Kan resonera fundera kring olika teknikval och ser enstaka för- och nackdelar.
Har förmågan att värdera teknikval och dess konsekvenser.
Har mycket god förmåga att värdera teknikval och dess konsekvenser ur flera olika synvinklar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: