Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt OLIKA

Skapad 2016-03-01 08:07 i Rinkaby förskola Örebro
Vi vill på ett enkelt sätt visa barn olikheter.
Förskola

I vårt projekt kommer vi sträva efter att ge barnen en bra värdegrund med sunda värderingar.

Innehåll

Avsnitt 1

1. Nuläge / Bakgrund

14/8 vi läste i läroplansmålen och diskuterade om hur vi i vår barngrupp kan belysa och synliggöra hur alla är olika, tycker olika, ser olika ut mm. (På grund av hur vårt samhälle ser ut idag med främlingsfientlighet, olika familjekonstalationer, mm. På vår förskola har vi i dagsläget inte så stora olika "sociala utsvävningar"). Vi vill lägga en bra en värdegrund för våra barn som är ett och två år.

8/9 vi pratar om hur vi ska dra igång "olika" tillsammans med barnen. Vi pratar om att vi kan visa olika djur, vi kan sjunga sånger dom, visa olika storlekar etc.

20/10 vi har upptäckt att barnen på vår avdelning är väldigt intresserade av TAKK-tecken. Vi har därför valt att rikta in vårt projekt mot detta.


- Vad är barnen intresserade av?

14/8 Vi är mitt uppe i inskolning av en ny barngrupp. vi kommer observera barnen till en början för att se till deras olika intressen.

20/10 vi har märkt att barnen är väldigt intresserade av olika djur och hur man tecknar dessa. Barnen gillar att sjunga och kommer ofta till oss med de tyg djur de vill sjunga om.

1/12 Barnen visar stort intresse för babblarna

- Vad gör barnen ?

14/8 utforskar, lär känna varandra, oss pedagoger och miljön på förskolan.

20/10 tecknar, sjunger och visar stort intresse för att lära sig att kommunicera med varandra och oss.

1/12 dansar och sjunger så fort de hör babblarnas melodi.

2. Syfte
- varför ska vi jobba med det här?

14/8 För att försöka bryta fördommar och förutfattade meningar. Vi vill hjälpa barnen att lägga grunden för sunda värderingar.

20/10 vi vill främja språkutvecklingen hos barnen och ge dom möjlighet till olika kommunikationsformer.

1/12 varje babbel har olika egenskaper som vi vill visa för barnen. Babblarna är även bra för att främja barns språkutveckling. Eftersom barnen visar ett tydligt intresse för babblarna så vill vi såklart jobba vidare med det.

3. Prioriterade Läroplansmål
- Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

se nedan

4. Metod/ Arbetssätt
- Hur tänker vi gå tillväga?

14/8 vi kommer erbjuda en utvecklande och tillåtande miljö. vi kommer observera och planera fortlöpande allt eftersom gruppen stabiliseras.

20/10 vi använder oss av bilder på tecken, tecknar och samtalar med barnen. Vi sjunger mycket och försöker fånga barnen och väcka deras intresse för tecken

1/12 vi kommer presentera varje babbel för barnen och tillsammans skapa varje Babbel och planera olika aktiviteter utifrån de olika Babblarnas egenskaper.

- Material?

14/8 vi kommer använda oss av det befintliga materialet som vi använder i den dagliga verksamheten till en början.

20/10 vi kommer att använda oss utav pekkartor, bilder, teckenbilder, ipad, dator, sångpåse och övriga material vi har i verksamheten.

1/12 färg, lim, papper, fjädrar, vatten mm

metoder

14/8 Vi kommer börja smått med färger, storlekar och former.

20/10 Vi tecknar i alla våra dagliga situationer. Exempelvis samling, på/avklädnad, matsituationer, gympa m.m.

1/12 vi fortsätter att teckna mycket, skapa, dansa, utforska.

 

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling
- Hur gick det ? /hur går det ?

3/11: Det går bra. Barnen tycker att det är kul med tecken. Vi har hittat något som de är intresserade av. Vissa snappar upp mer än andra.

1/3: barnen tycker fortfarande om att teckna och visar stort intresse för babblarna och de olika aktiviteterna vi gör

- Vad behöver vi utveckla?

3/11: Miljön behöver utvecklas. Märka upp mer tydligt vart grejer ska vara med bild och tecken. Vi ska bli bättre på att få med föräldrarna på att använda tecken.

 

Typ av aktivitet

1/3-16 . vi jobbar med TAKK, tecken som stöd. Vi arbetar nu även med babblarna som projekt för att ytterligare främja barnens språk och följa deras stora intresse för babblarna.

Vad gjorde vi?

1/3-16. vi tecknar mycket tillsammans med barnen, speciellt vid samlingar och vid matsituationer. vi har smalnat av vårt projekt och inriktar oss på en Babbel i taget.  Vi skapar tillsammans med barnen varje babbel och ser till deras olika egenskaper och planerar olika experiment utifrån det.

Hur gjorde vi? vi diskuterade på vår gemensamma planering vad vi ska göra utifrån de olika babblarnas egenskaper. vi bestämde några olika aktiviteter som vi skulle göra och sen följer vi upp det på nästa planering. vad har vi gjort, vad gick bra och vad ska vi tänka på till nästa gång.

Vad behövde vi? Färg, glitter, papper, fjädrar, lim, plasthandskar, vatten mm.

När gjorde vi de? vid olika tillfällen som efter vilan eller efter mellis.

Hur gick det? för det mesta bra. barngruppen är väldigt nyfiken och visar stort intresse för nya saker och material.

Tips till en annan gång

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

Avsnitt 2

Typ av aktivitet:

3/11: Sångsamlingen.

Vad gjorde vi?

3/11: Vi sjunger om djur.

Hur gjorde vi?

3/11: Vi sjunger och använder tecken.

Vad behövde vi?

3/11: Sångpåse med olika föremål att sjunga om.

När gjorde vi de?

3/11: Dagligen.

Hur gick det?

3/11: Det går bra. Barnen är intresserade och tycker det är kul.

Tips till en annan gång:

Utveckla vårt sångförråd och teckenförråd.

Avsnitt 3

Typ av aktivitet

Hallsituationen.

Vad gjorde vi?

På-och avklädning av barn. Samspel mellan barn-barn och vuxen-barn för att få ut/in dem på ett smidigt sätt.

Hur gjorde vi?

Vi tar ut några barn i taget som vi klär på. Använder oss av pekkarta som hjälp.

Vad behövde vi?

Pekkartor.

När gjorde vi de?

Dagligen.

Hur gick det?

Tips till en annan gång

Behöver fler pekkartor och tecken att använda i i hallen.

Avsnitt 4 - Babblarna.

. Nuläge / Bakgrund

17/11: Vårt Projekt Olika har genom barnens intresse svängt in på Babblarna och de sex olika karaktärerna som de består av.


- Vad är barnen intresserade av?

Vi har under en längre tid sett att de flesta av barnen på Tussilagon är väldigt intresserade av Babblarna. Många av dem har stött på figurerna och musiken tidigare.


- Vad gör barnen ?

Barnen tycker mycket om musiken som de gärna dansar till. De tycker om att titta på bilder på de olika figurerna. Många av barnen försöker även härma babblarnas namn och vet vem som är vem av dem.

2. Syfte
- varför ska vi jobba med det här?

Vi vill stärka barnens språk. Babblarna är ett språkmaterial för tidig språkträning. Materialet tilltalar små barn och alla figurerna är olika till färg, form och personlighet vilket öppnar upp för många samtal kring både språk och matematik. De sex figurerna är ett glatt kompisgäng som också kan användas i syfte att främja barnens vänskapsrelationer. Deras olika karaktärer är lätta att knyta till läroplanen.

Babba - Språkkunnighet

Babba är mycket pratsam, berättar sagor för den som vill lyssna och läser många böcker.
Pratsam och omtänksam, naturlig ledare (utan att kämpa för det), modig. Älskar att läsa böcker och att berätta sagor.

Bibbi - Matematik och problemlösning. 

Bibbi är försiktig och lite ängslig av sig. Jättebra på att räkna och att klura ut saker.
Bibbi är lugn av sig. Tycker inte så mycket om när det flyger och far. Vill gärna göra lugna rofyllda saker. Odla växter, hänga i bion, se på stjärnorna, räkna, bra på att klura ut praktiska lösningar. Lite försiktig och orolig, blir lätt skrämd. Eftertänksam.

Bobbo - Motorik och rörelse. 

Bobbo är glad och arg – med ett snabbt humör. Studsig och nyfiken.
Bobbo är nästan alltid glad (men kan bli jätte-hoppa-studsa-arg och sur när något går fel), mycket energifylld, nyfiken och busig. Gillar att dansa och hopsar gärna fram.

Dadda - Naturvetenskap.

Dadda är bra på att hitta saker, men tappar dem lätt igen. Lite klumpig och kommer ofta på efterkälken. Älskar roliga miner.
Plockar gärna upp saker i naturen, tar och känner, funderar. Lite klumpig och långsam – kommer ofta på efterkälken. Fnittrar för sig själv, älskar att busa med roliga ljud och fula miner. Nära till gråten, envis – säger ofta ja-a! eller ne-e!

Diddi - Kreativt skapande.

Diddi är snabb, vill alltid vara först. Älskar att rita, måla och kladda.
Diddi är den äventyrlige och våghalsige. Älskar när det studsar, far och rör på sig. Mycket ”Spring i benen”. Kastar sig före alla andra, pratar gärna men hinner inte alltid lyssna på de andra. Tycker om att städa, far runt som en virvelvind. Har svårt att komma upp på morgonen. Konstnärlig och kreativt påhittig.

Doddo - Social kompetens.

Doddo är snäll, rättvis och hjälper alltid sina vänner.
Doddo älskar att höra sin röst, men är en trofast vän som ser till att ALLA är med. Snäll och lyssnar noga på vad de andra vill. Doddo vill gärna skapa rättvisa och hjälper till att lösa konflikter när de uppstår. Brusar aldrig upp.

 

3. Prioriterade Läroplansmål
- Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Se nedan

4. Metod/ Arbetssätt
- Hur tänker vi gå tillväga?

Vi kommer att arbeta med alla sex olika karaktärerna under en obegränsad tid framöver utifrån barngruppens intresse. Vi har dock valt att arbeta mer djupgående med en karaktär i taget för att på så sätt lära känna de olika Babblarna och rikta in oss på något/några läroplansmål i taget. Hur länge vi arbetar med respektive Babbel beror främst på barnens intresse samt hur vi känner att just den Babbelns egenskaper passar barngruppen. 

Vi har valt att börja arbeta med Diddi som är den Babbel som tycker mycket om skapande, vatten och fart och fläkt. 


- Material?

Vi har skrivit ut bilder på Babblarna i olika storlekar som vi satt upp inne på avdelningen samt ute på gården. När vi fördjupar oss på Diddi kommer vi att använda oss av mycket olika skapande material som tex olika typer av papper, färger, pärlor, glitter, lim, piprensare med mera. Vi tänker oss också att vi kommer att arbeta med skapande utomhus på olika sätt när snön kommer för att tex titta på olika former av vatten. 

- Metoder?

Ipad , dokumentation i form av bland annat Unikum och vår Projektvägg, foto, musik, teknik, naturvetenskap, matematik, skapande, rörelse, motorik...

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: