Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och hållbar utveckling

Skapad 2016-03-01 09:00 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Miljöperspektivet är ett av de mest centrala inslagen i den svenska läroplanen. Ämnet geografi handlar människans samspel med naturen och om människans levnadsvillkor på jorden. Vi kommer studera olika miljöfrågor och hållbar utveckling både ur ett globalt och lokalt perspektiv. En hållbar utveckling innebär att naturtillgångarna används ur ett långsiktigt perspektiv med tanke på kommande generationer. Utgångspunkten i hållbar utveckling är människan och hennes möjligheter att leva på jorden. Vilka utmaningar ställs vi inför framtiden? Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Vad krävs? Vi kommer synliggöra hur människor runt om i världen jobbar och tänker kring hållbar utveckling samt resonerar kring hur vi själva kan bidra i det viktiga arbetet. Vi kommer koppla människors livsstil till klimatförändringar och hur det i sin tur kan leda till naturkatastrofer. Vi kommer även att koppla miljöarbetet och hållbar utveckling till de politiska strukturer som finns i Sverige och världen.
Grundskola 8 Geografi Samhällskunskap

Vi kommer att börja arbetsområdet med att titta på "We feed the world", en film som visar var vår mat kommer ifrån och vilka politiska beslut på global nivå påverkar matproduktionen. Vi kommer fortsätta med att studera våra egna val och diskutera hur dessa påverkar vår miljö. 

Då hållbar utveckling är politik och miljöförstöring direkt drabba främst fattiga på vår jord kommer vi även studera arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och livsvillkor för de som står för stor del av de varor som vi människor konsumerar.

Du kommer att visa dina kunskaper muntligt så väl som skriftligt. Enskilda skrivuppgifter kommer att läggas till i planeringen under arbetes gång. Bland annat kommer du att skriva en insändare (då samarbetar vi med svenskan) gällande någon miljöfråga som du tycker är viktig.

Innehåll

Avsnitt 1

Uppgifter

  • Insändare-miljö

  • Insändare miljö

Matriser

Sh Ge
Kunskapskrav Geografi år 9

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Livsmiljöer
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen.
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras.
Eleven beskriver enkla geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven beskriver förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation.
Eleven beskriver komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Miljö, människor och hållbarhet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringars konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringars konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringars konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Sh Ge
Kunskapskrav Samhällskunskap år 9

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Individer och gemenskap
Eleven undersöker hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Samhällsresurser och fördelning
Eleven undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Beslutfattande och politiska idéer
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven undersöker hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Rättigheter och rättskipning
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: