Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken VT-16

Skapad 2016-03-01 09:39 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Konkretisering

Under detta ämnesövergripande arbetsområde ska eleverna få kunskaper om och utveckla sina förmågor att:

 • Grekland och Rom under antiken och vad som var utmärkande för dessa stater.
 • Arvet från det antika Grekland och Rom i dagens samhälle.
 • Massmedias roll i samhället samt hur olika massmedier är uppbyggda och deras innehåll. 
 • Resonera kring  det antika Greklands och Roms påverkan på och betydelse för dagens samhälle.
 • Beskriva samband mellan det antika Grekland och det antika Rom.
 • Resonera kring hur individer och samhällen påverkar och påverkas av varandra
 • Använda ämnesrelevanta begrepp på ett fungerande sätt.

Undervisning/arbetssätt

Klassen kommer att delas in i två grupper som var för sig kommer att jobba med antingen Grekland eller Romarriket. Sitt arbete ska de sedan presentera som en nyhetssändning där de även får möjlighet att visa sina kunskaper om massmediernas roller och deras uppbyggnad. Arbetsområdet kommer avslutas med en skriftlig examination där eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetes gång samt efter att arbetet avslutats och då i form av en samlad bedömning. Det som kommer bedömas är:

 • Elevens kunskaper om det antika Grekland och Rom och deras mest utmärkande drag.
 • Elevens kunskaper om massmedias olika roller, hur olika massmedier är uppbyggda och vilket innehåll de har.
 • Elevens förmåga att beskriva samband mellan det antika Grekland och det antika Rom samt kopplingar till nutid.
 • Elevens förmåga att resonera kring påverkan av det antika Grekland och Rom på dagens samhälle och betydelsen av den.
 • Elevens förmåga att resonera kring massmediernas påverkan på individer och samhällen samt det motsatta.
 • Elevens förmåga att använda ämnesrelaterad begrepp.

Matriser

Hi Sh
Antiken VT-15

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven har ämneskunskaper som är.
Ofullständiga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Eleven beskriver samband
mellan olika tidsperioder som är
Samband saknas
Enkla
Förhållandevis komplexa
Komplexa
Eleven för resonemang
om orsaker till och konsekvenser av förändringar i samhället som är
Resonemangen är inte underbyggda eller saknas helt
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl underbyggda
Välutvecklade och väl underbyggda
Eleven för resonemang
kring hur massmedierna påverkar och påverkas av individer och samhällen
Resonemang saknas
Enkla
Relativt väl utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
Använder ämnesrelaterade begrepp
På ett icke fungerande sätt
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: