Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, bråk och procent åk7 ca 10 veckor

Skapad 2016-03-01 10:28 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Matematik

Geometri, bråk och procent åk7 ca 10 veckor.

Omfattar kap 5 och 6 i läroboken för matematik "X".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Geometri

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning (och förstoring) av två- (och tre)dimensionella objekt.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets (och volym) hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Bråk och procent

 • Procent för att (uttrycka förändring och förändringsfaktor samt)beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.


Problemlösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Konkretisering

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att

 • kunna förminskning genom att använda begreppet skala
 • förstå och använda följande ord och begrepp; bas, höjd, diagonal, rektangel, kvadrat, triangel, parallellogram, romb, liksidig triangel, likbent triangel, räkvinklig triangel, triangelns vinkelsumma, spetsig vinkel, rät vinkel och trubbig vinkel
 • utveckla din förmåga att beräkna omkrets och area i olika geometriska problem
 • lära dig att mäta, uppskatta och rita vinklar med hjälp av gradskiva
 • kunna räkna ut storleken på vinklar med hjälp av vinkelsumman
 • uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
 • se sambandet mellan andel, del och helhet
 • välja lämpliga metoder vid problemlösning
 • hur väl du använder, kan berätta om och argumentera för beräkningar vid problemlösning

 

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, aktiviteter, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kommer att prova olika metoder som kan användas vid problemlösning.Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.

Bedömning

Bedömning enligt matris.

Matriser

Ma
Geometri, bråk och procent åk 7, ca 10 veckor

Problemlösningsförmåga

På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera problem
Kan ännu inte formulera problem som kräver lösning i flera steg
Kan med hjälp formulera problem som kräver lösning i flera steg
Kan formulera problem som kräver lösning i flera steg
Kan formulera svårare problem som kräver lösning i flera steg
Lösa problem
Kan ännu inte lösa problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa enklare problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa problem som kräver lösning i flera steg
Kan lösa svårare problem som kräver lösning i flera steg
Välja/använda strategier och metoder
Väljer/använder metoder som ej är lämpliga för problemet
Väljer/använder metoder som oftast fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som fungerar för problemet
Väljer/använder metoder som alltid passar bra till problemets karaktär
Föra underbyggda resonemang om alternativa tillvägagångssätt
Kan inte hitta alternativa tillvägagångssätt
Förstår att det finns alternativa tillvägagångssätt
Kan välja och visa olika tillvägagångssätt med någon motivering
Kan välja, beskriva och visa olika tillvägagångssätt med godtagbar motivering
Föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet
Bortser från resultatets rimlighet
Inser oftast när resultatet är orimligt
Kan bedöma resultatens rimlighet i förhållande till problemet med någon motivering
Kan bedöma resultatens rimlighet med tydlig motivering

Begreppsförmåga

På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap om matematiska begrepp
Känner igen matematiska begrepp men använder sig av ett vardagligt uttryckssätt
Blandar matematiska begrepp med vardagsuttryck
Använder matematiska begrepp i bekanta situationer
Använder matematiska begrepp i nya situationer på rätt sätt
Beskriva och föra resonemang om begrepp
Kan inte på egen hand förklara matematiska begrepp
Beskriver begrepp på ett enkelt sätt
Beskriver begrepp och ger exempel på likheter och skillnader mellan begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på hur de relaterar till varandra

Procedurförmåga

På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda matematiska metoder inom geometri med anpassning till sammanhanget
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom geometri
Kan utföra enkla beräkningar inom geometri med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom geometri med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom geometri med mycket gott resultat
Välja och använda matematiska metoder inom bråk och procenträkning med anpassning till sammanhanget
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar med bråk och procent
Kan utföra enkla beräkningar med bråk och procent med ett tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar med bråk och procent med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar med bråk och procent med mycket gott resultat

Kommunikationsförmåga

På väg att nå målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Matematiskt språk
Använder inte ett matematiskt språk
Använder i de flesta fall ett matematiskt språk
Använder ett matematiskt språk på ett korrekt sätt
Använder ett utvecklat matematiskt språk på ett korrekt sätt
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan inte redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan i de flesta fall redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra sätt redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra och effektivt sätt redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Framföra matematiska argument
Kan inte framföra ett matematiskt argument så att resonemanget förs framåt
Kan framföra ett matematiskt argument så att resonemanget till viss del förs framåt
Kan framföra ett matematiskt argument så att resonemanget förs framåt
Kan framföra ett matematiskt argument så att resonemanget fördjupas och breddas
Bemöta matematiska argument
Kan inte bemöta ett matematiskt argument så att resonemanget förs framåt
Kan bemöta ett matematiskt argument så att resonemanget till viss del förs framåt
Kan bemöta ett matematiskt argument så att resonemanget förs framåt
Kan bemöta ett matematiskt argument så att resonemanget fördjupas och breddas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: