Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Industriella revolutionen Alfa 7

Skapad 2016-03-02 09:55 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Historia

Vi kommer att studera en omvälvande period i historien där vi gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Detta var starten på en utveckling som ledde fram till dagens moderna samhälle.

Innehåll

Syfte

I ämnet historia övar vi upp förmågorna att:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Följande delar i ämnets centrala innehåll berörs:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Konkretiserade mål

I arbetet med den industriella revolutionen ska man kunna:

- resonera om orsaker till och konsekvenser av den industriella revolutionen.
- resonera om hur människors levnadsvillkor förändrades
- beskriva hur revolutionen hänger samman med vår egen tid och ge förslag på fortsatt utveckling
- dra slutsatser utifrån historiska källor och värdera dessa

Bedömning

I bedömningen fokuserar vi på

- Förmågan att resonera om revolutionernas orsaker och konsekvenser

- Förmågan att se samband mellan olika tidsperioder

- Förmågan att dra slutsatser utifrån historiska källor och resonera om deras trovärdighet


Bedömningen sker efter matrisen här under.

Matriser

Hi
Historia: Industriella revolutionen

--------------->
--------------->
--------------->
Beskriva
Att resonera om orsaker och konsekvenser, att förklara hur människors levnadsförhållanden förändrats.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda.
Se samband
Att beskriva samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver och förklarar enkla samband.
Du beskriver och förklarar förhållandevis komplexa samband.
Du beskriver och förklarar komplexa samband.
Använda källmaterial
Att dra slutsatser utifrån historiska källor och resonera om deras trovärdighet och relevans.
Du för enkla resonemang som till viss del är underbyggda.
Du för utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda.
Du för välutvecklade resonemang som är väl underbyggda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: