Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema/Kvalitetsarbete Vatten

Skapad 2016-03-02 10:04 i Inspiratörens förskola Munkedal
De yngsta barnens meningsskapande inom tema vatten.
Förskola

Barnen har på olika sätt visat ett intresse för vatten. Vi har valt att fokusera på de 6 yngsta barnen i gruppen i vårt kvalitetsarbete, med en ålder mellan 1,4-3,4 år.

Innehåll

Mål

Vi fokuserar på de yngsta barnen i gruppen för att synliggöra för oss själva hur temat och dess aktiviteter kan anpassas efter dem.

Kartläggning av barnens intressen

Vi har observerat barnen i leken ute på gården och i naturen. De har visat intresse för snö, frost, is och vattenpölar.

De äldsta barnen i vårt urval var med och blev gruppintervjuade om sina erfarenheter och intressen av och för vatten. Vi gjorde en mindmap tillsammans med barnen.

För att ytterligare kartlägga barnens erfarenheter och förkunskaper, och deras utveckling genom aktiviteterna, gör vi varje aktivitet flera gånger och använder iPaden för att filma och kunna jämföra i efterhand hur barnen utvecklas och om de förändrar sitt agerande efter sina nya erfarenheter.

Barnens erfarenheter

Barnens erfarenheter och förkunskaper får vi reda på genom att använda oss av mindmapen och genom att observera barnen i det första aktivitetstillfället.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Annelie ansvarar för att dokumentera och skapa en mindmap utifrån barnens funderingar.

Hela arbetslaget planerar och diskuterar aktiviteterna för veckan under vår planering på måndagarna. Vi utvärderar och anpassar efter barnens intressen för vårt fortsatta arbete.

Therese ansvarar för att hålla i och dokumentera aktiviteterna med denna grupp barn.

Hela arbetslaget gör tillsammans uppföljning och utvärdering.

Hur målet ska utvärderas

Genom att göra samma aktiviteter flera gånger och i möjlig mån dokumentera med film tänker vi att vi utvärderar barnens utveckling efter varje moment.

Vi utvärderar också löpande hur planeringen fungerar i förhållande till de organisatoriska förutsättningar vi har för arbetet.

Teoretisk bakgrund

Vi har använt oss av boken Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära i förskola och skola.

 

"En viktig erfarenhet som många lärare på småbarnsavdelningar gjort är att man går för fort fram. De små barnen vill upprepa och göra sina undersökningar länge. ... Tittar man noga, till exempel när man filmat, ser man också hur de gör små variationer i sitt utforskande. Alla dessa små förändringar bildar underlag för hur de så småningom uppfattar fenomen och företeelser i sin omgivning." 2014(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, s.95)

 

Vi planerar utifrån dessa erfarenheter att låta varje barn prova på samma aktiviteter vid flera tillfällen, och hålla oss till ett begränsat antal aktiviteter inom temat.

 

 

De beskriver begreppsbildning som: "en tankekonstruktion som innebär att en individ utvecklar meningsfulla relationer till föremål och händelser. Processen innefattar sinnesupplevelser, observationer, beskrivning, kategorisering och jämförelser av företeelser i omvärlden."

 

Vi planerar att med hjälp av videodokumentation få syn på hur barnen utvecklar sin förståelse för aktiviteterna och på vilket sätt de benämner de naturvetenskapliga fenomen som undersöks.

 

Dokumentation

 

 

Bilder från aktiviteter: Vi visar bilder från våra aktiviteter i vår fotoram.

Veckoalmanackan: Vi skriver varje vecka i avdelningens veckoalmanacka på dörren vad vi gör, så att föräldrarna får inblick i verksamheten. 

Unikum: Vi publicerar en planering där hela temat, med alla gruppers aktiviteter, publiceras efter hand. 

Utställning av dokumentationer i barnens höjd: Vi vill skapa en tavla för barnens dokumentationer, med en plexiglasskiva över för att kunna sätta upp dem på barnens nivå. P.g.a svårigheter med inköp/ingen handkassa vet vi inte hur vi ska gå till väga med detta.

Samverkan med vårdnadshavare

Föräldrarna får insyn i temat via unikum där vi publicerar ett gemensamt dokument med temats innehåll vecka för vecka.

Dokumentationer finns synliga på avdelningen i vår fotoram.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: