👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i NO vt 16 Åsa Område Klassificering av djur

Skapad 2016-03-03 15:32 i Norra Vallbyskolan Västerås Stad
Hela djursystemets indelning speglar också det man kallar evolutionen. De enklaste djurarterna, de mest primitiva, var också de första på jorden. Ur de enklaste formerna har under årmiljonerna högre livsformer utvecklats.
Grundskola 4 – 6 Biologi

Djurriket är indelat i två huvudgrupper. Den ena består av ryggradslösa djur, alltså de som saknar egentligt skelett eller har ett yttre skelett. Den andra stora gruppen består av ryggradsdjur om omfattar alla de djur som har ett inre skelett.

Innehåll

Övergripande mål kapitel 1 och 2

Förankring i kursplanens syfte

Underrubrik 1

Centralt innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

När du arbetat med det här området skall du kunna:

 • att djurriket är indelat i två huvudgrupper; Ryggradsdjur och ryggradslösa djur och skillnaden mellan dessa.
 • något om Charles Darwin och hans evolutionsteori - "det naturliga urvalet"
 • namnge de fem grupperna med ryggradsdjur, samt insekter
 • vad som kännetecknar de olika djurgrupperna
 • göra en enkel sortering av djur i olika grupper beroende på egenskaper (enkel djursystematik och biologisk mångfald)
 • nämna några djur i varje grupp
 • ge exempel på några svenska djur inom varje grupp
 • förklara vad som skiljer insekterna från de andra djurgrupperna
 • ge exempel på hur några djur har utvecklats och anpassat sig för att kunna leva i den miljö som de lever i

 

Undervisning/Arbetssätt

Vi lär oss genom att vi:

 • har gemensamma genomgångar med grundläggande kunskaper inom området 
 • läser faktatexter och pratar om texten tillsammmans.
 • Eleverna tar ut stödord/nyckelord som de använder använder när vi skriver egna faktatexter.
 • ser film med efterföljande diskussioner där utrymme ges för att resonera innehåll samt ställa och svara på frågor.
 • Arbete i par att redovisa om valfritt djur, ta reda på fakta och presentera i keynote eller en power point presentation.

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • delta i diskussioner och koppla dina resonemang till tidigare samt nyvunnen kunskap
 • förstå och använda dig av viktiga begrepp, specifika för området (ryggradslösa djur, ryggrads djur, kräldjur, däggdjur, livsmiljö, evolution, det naturliga urvale etc), när du diskuterar och drar slutsatser i frågor som rör ämnet, både muntligt och skriftligt
 • utföra ett fördjupningsarbete om ett djur genom att följa en given planering
 • söka fakta om djur genom att ta olika källor till hjälp
 • använda informationen/faktan på rätt sätt när du skapar texter och redovisar
 • ge exempel på olika djurs anpassningar till olika miljöer

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömning - Område Klassificering av djur

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ställer frågor och framför och bemöter åsikter som för diskussionerna framåt
till viss del
för samtal framåt
fördjupar och breddar
Har kunskap om biologiska sammanhang och visar detta genom att beskriva dessa med biologins begrepp
grundläggande med viss användning
goda med relativt god användning
mycket goda med god användning
Skapar texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget
viss anpassning
relativt god
god anpassning
Livets utveckling och organismers anpassning till olika livsmiljöer
beskriva och ge exempel
förklara och visa på något enkelt samband
förklara och visa på mönster