Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion (NTA)

Skapad 2016-03-04 10:41 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik

Nu ska du få arbeta med NTA-lådan som heter Rörelse och Konstruktion. Du kommer bla att få konstruera och göra ritningar av fordon. Du ska få göra undersökningar om krafter och friktion och se hur de påverkar ett fordons rörelse.

Innehåll

Kursplanens syfteKopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konkretisering av syfte

I tema Rörelse och konstruktion ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Systematiskt undersöka hur ett fordon påverkas av olika krafter

- Beskriva hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet,  rörelseenergi, acceleration

- Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur olika fordon påverkar miljön och vilken betydelse det har för en hållbar utveckling

- Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur föremål rör sig när de påverkas av krafter

- Beskriva hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och resonera om fördelar och nackdelar med detta

- Beskriva hur de olika delarna samverkar för att fordonet ska röra sig framåt

- Dokumentera konstruktionsarbetet med skisser, modeller och texter

 

Arbetssätt / Undervisning

 

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

 • Bygga ett fordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last

 • Följa en ritning för att bygga ett fordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion

 • Systematiskt undersöka hur ett fordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras

 • Använda slutsatser av undersökningarna till att utveckla och förbättra en konstruktion

 • Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier

 • Läsa och tolka texter om hur olika fordon utvecklats och förändrats genom historien och vilken betydelse de haft för människors liv

 • Läsa och tolka texter om Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för vår förståelse av fenomen i vår omvärld

 • Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv och för en hållbar utveckling

 

 

Bedömning / Dokumentation

Det som bedöms är hur väl du kan:

Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett fordon påverkas av olika krafter

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera dina underökningar i text och bild

Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, rörelseenergi, acceleration

Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur vi förstår exempelvis planeters rörelser eller trafiksäkerhetsfrågor

Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön

Planera, bygga, pröva och förbättra ett fordon utifrån givna kriterier

Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt

Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter

 

 

 

Matriser

Fy Tk
Fysik Rörelse och konstruktion

Samtala och diskutera
Samtala om och diskutera frågor som rör kraft och rörelser och dess betydelse för människan, naturen och samhället
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle, så att diskussionen går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle, så att diskussionen går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle, så att diskussionen går framåt på ett mycket bra sätt.
Använda information & anpassa framställning
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera undersökningar
Dokumentera dina underökningar i text och bild
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Du har baskunskaper i fysik. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i fysik. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp på ett mycket bra sätt.
Fysikaliska samband
Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om elektriska kretsar, magneter rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om elektriska kretsar, magneter rörelser, ljud och ljus. Du jämför hur de hänger ihop med andra saker i fysiken.
Energins källor, användning, flöde
Du kan ge exempel och beskriva hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du beskriver på ett ganska bra sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energin är oförstörbar.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energin är oförstörbar.
Du kan ge exempel och förklara hur energikällor, energianvändning och isolering hänger ihop på ett enkelt sätt. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med energins flöde och att energin är oförstörbar.
Upptäckter
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.

Fy Tk
Teknik Rörelse och konstruktion

Tekniska lösningar
Beskriva hur ett modellfordon kan byggas för att röra sig framåt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att fordonet ska röra sig framåt
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Genomföra arbeten
Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentera
Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: